Reformer för 30 miljarder i budget

Budgetpropositionen för 2020, framlagd för Sveriges Riksdag 2019-09-18, bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
– Tillsammans lägger vi fram nya reformer på närmare 30 miljarder kronor, varav fem miljarder finansierade, för att ta oss an arbetslöshet, klimatförändringar, växande behov i välfärden, klyftan mellan stad och land och den grova brottsligheten, framhåller finansminister Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP), biträdande finansminister.
Lovar fler i arbete
Budgetidéerna beskrivs i en debattartikel i Dagens Nyheter 2019-09-18. Ett antal punkter lyfts fram. Som att fler ska komma i arbete. För detta ändamål föreslås en fortsatt satsning på Kunskapslyftet med 93 000 utbildningsplatser 2020.
Huruvida det kontroversiella förslaget om möjlighet till ”utvecklingstid” som införs ”för den som vill ställa om på arbetsmarknaden” ska leda till fler jobb, återstår att se. Förslaget är en modifiering av det så kallade ”friåret” som MP tidigare lagt fram och som fick skarp kritik.
Snabbare etablering
Regeringen och samarbetspartierna lovar också att de nyanländas etablering i det svenska samhället ska gå snabbare. Därför görs satsningar på ”stärkta kunskaper i svenska, särskilt bland utrikes födda kvinnor.” Etableringsjobb kommer att införas för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete.
Världsbäst på klimat
På klimat- och miljöområdet siktar man på att bli världsbäst. Regeringen lovar att Sverige ska gå före och visa ”att vi kan bli världens första fossilfria välfärdsland.” För att nå målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären krävs minskade utsläpp från framför allt industri, bostäder, transporter och jordbruk.
Industrin ska här kunna få pengar av staten. ”Stödet till industrins klimatomställning fördubblas jämfört med 2018 för att bidra till viktiga teknikskiften och stärkt framtida konkurrenskraft”, heter det. Medlen för breda klimatinvesteringar i företag och kommuner ökar med över en miljard kronor per år. Övergången till mer hållbar teknik ska stöttas med en bonus för inköp av fordon som drivs med el eller biogas.
Vård, skola, omsorg
Givetvis måste man nämna vården, skolan och omsorgen som man lovar ska stärkas i hela landet. ”I en tid när fler svenskar lever allt längre ska omfattande resurser skjutas till för att upprätthålla hög kvalitet i välfärden och nästa år tillförs kommuner och landsting fem nya välfärdsmiljarder.”
Regeringen har lyssnat på Skolkommissionen och vill därför stärka det statliga stödet för likvärdigheten i den svenska skolan, enligt kommissionens förslag.
Äldre ”som har svårt att få ekonomin att gå ihop” ska få höjt bostadstillägg och pension ska inte beskattas högre än lön, lovar finansministern och biträdande finansministern.
Hela Sverige ska växa
S-MP-regeringen och samarbetspartierna C och L lovar också att hela Sverige ska växa: ”Den svenska livsmedelsproduktionen stärks, den statliga närvaron utökas med lokala servicekontor och närhet till kommersiell service i glesbygd säkras. Takten höjs i utbyggnaden av bredband.”
I budgeten föreslås också omdiskuterade förändringar i det kommunala utjämningssystemet ”för att uppnå en mer rättvis fördelning”. Mot detta protesterade ett antal Centerpartister i Stockholmsområdet som menar att det är fel att ta mer pengar från Stockholm (SvD 2019-09-17). Läs mer här.  https://www.svd.se/c-politiker-fel-ta-fler-miljarder-fran-stockholm

Bostäder, kamp mot brott
Utöver det ovan uppräknade utlovas reformer på bostadsområdet och en intensifierad kamp mot brottsligheten. Antalet polis­anställda ska öka med 10 000 till 2024. Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Tullverket tillförs nya resurser. ”Kriminella ska inte ha makten i vårt samhälle utan samhället ska vara starkt nog att skydda människor mot allt från såväl vardagsbrott som terrorism.”
Självbestämmandet värnas
Slutligen lovar man att värna demokratin och rätten till självbestämmande från både inre och yttre hot. Nya ekonomiska medel tillförs det militära försvaret under de kommande åren.
Hela debattartikeln via länken:
https://www.dn.se/debatt/vi-lagger-fram-nya-reformer-for-30-miljarder-kronor/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *