Regeringen föreslår förstärkta kapitaltäckningsregler

I en proposition som lämnats till riksdagen föreslår regeringen nya regler om kapitalbuffertar och nya regler för tillsyn och sanktioner. Regeringen vill även införa tydligare krav på institutens bolagsstyrning och begränsa rörliga ersättningar, liksom stärka skyddet för s.k. visselblåsare.

– Med dessa förslag stärker regeringen den finansiella stabiliteten ytterligare och bygger mer motståndskraft i det finansiella systemet. Förslagen innebär tillsammans med den EU-förordning om skärpt tillsyn som trädde i kraft vid årsskiftet att regelverket för banker och andra kreditinstitut blir både stramare och mer enhetligt inom EU, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Propositionen föreslår att två nya lagar ska införas:

Lag om kapitalbuffertar
Förslaget kompletterar kapitalbaskraven i EU:s tillsynsförordning som trädde i kraft vid årsskiftet. Lagförslaget innebär att institut även ska hålla s.k. kapitalbuffertar utöver de grundläggande kapitalbaskraven. Syftet med buffertarna är att ytterligare stärka motståndskraften hos instituten, och därmed minska risken för framtida finanskriser.

Lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Förslaget gäller bl.a. att vissa kompletterande bestämmelser till tillsynsförordningen ska införas. Regeringen föreslår även att vissa bestämmelser från lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar överförs till den nya lagen.

Utöver detta föreslår regeringen lagändringar i ett antal befintliga lagar, bl.a. lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden. I samband med att de nya lagarna träder ikraft kommer lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar att upphävas.

Enligt propositionen ska den huvudsakliga delen av lagförslagen träda i kraft den 2 augusti 2014. Vissa bestämmelser föreslås dock, i enlighet med direktivet, träda ikraft vid senare datum.

Källa: Finansdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *