Regeringen utreder obligatorisk valfrihet

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och utvärdera effekterna av införandet av Lagen om valfrihetssystem, LOV, inom socialtjänstområdet. Nya siffror från SKL visar att antalet kommuner som har infört LOV ökat till 129 stycken.

Utredningen ska analysera vilken effekt reformen har haft för brukarna och vilken betydelse reformen haft för utvecklingen av bland annat kvalitet, kostnader och effektivitet i de kommuner och inom de områden där LOV används idag. Utredaren ska dessutom titta på marknaden av utförare ur ett mångfalds- och konkurrensperspektiv.

Utifrån utvärderingen ska utredaren överväga för- och nackdelar med att införa en obligatorisk lagstiftning om valfrihetssystem på socialtjänstområdet

Resultatet ska redovisas senast den 15 januari 2014.

LOV-kommunerna ökar i antal
Vid den senaste mätningen från Sveriges Kommuner och Landsting har 129 av totalt 290 kommuner infört valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det är en ökning med 11 kommuner jämfört med mars i år.

Valfrihetssystem i kommuner finns för 22 olika tjänster, varav den vanligaste är hemtjänst. Exempel på andra tjänster där kommunerna erbjuder valfrihet är till exempel särskilt boende för äldre, ledsagning, avlösning, daglig verksamhet LSS och familjerådgivning.

Mätningen från Sveriges Kommuner och Landsting visar även att ytterligare 42 kommuner har beslutat om LOV, men ännu inte infört lagen. Utredning om eventuellt införande pågår i 55 kommuner och 28 kommuner har beslutat att inte införa valfrihetssystem.

LOV trädde i kraft 2009 och innebär att medborgare får möjlighet att välja fritt mellan godkända leverantörer av vissa tjänster, medan kommunen eller landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Lagen är ett verktyg för de kommuner och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata alternativ.

Källa: Regeringen, SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *