Region Stockholm ser över vårdval

Färre vårdval och färre privata aktörer. Det kan bli följden när Region Stockholm ser över sina vårdval i en nyligen tillsatt utredning.  

Region Stockholm har de allra flesta vårdvalen inom specialistvården i hela Sverige. Och det har blivit fler och fler genom åren. Majoriteten bestående av M, C, L, KD och MP vill nu se över hela modellen.

För OFFENTLIGA AFFÄRER uppger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, att man utvecklar vårdvalen för att de ska hålla över tid och för att bättre möta förutsättningarna. Korta väntetider och stor valfrihet för patienterna är fortsatt viktiga mål för politiken och detta ska kombineras med så effektivt användande av skattemedel som möjligt, säger Tobias Nässén.

Tobias Nässén (M). Foto: Moderaterna.

Bredare vårduppdrag
– En av flera olika utvecklingsmöjligheter är att i vissa fall slå samman vårdval till ett bredare vårduppdrag, och i andra fall kan det handla om att styra mot något större mottagningar så att det blir lättare att konsultera kollegor och att kunna delta i forsknings och utbildning. Det finns också vårdval som redan i dag fungerar mycket väl och där behövs inga stora förändringar. Det är inte antalet vårdval som står i fokus utan att patienterna får god vård i rätt tid och på rätt plats i sjukvårdssystemet, säger Tobias Nässén.

Bättre samverkan
Han pekar också på ett annat utvecklingsområde, nämligen att man behöver hitta bättre lösningar för samverkan mellan vårdvalsaktörerna och akutsjukhusen vad gäller utbildning och forskningsuppdraget.
– Vi vill förbättra möjligheterna till forskning och utbildning i nätverkssjukvården och det är också ett av uppdragen för den vårdvalsutredning som arbetar och ska vara klar under 2021, tillägger Tobias Nässén.

Rätt vårdnivå från början
Enligt vård- och valfrihetsregionrådet är det också viktigt att patienter hamnar på rätt vårdnivå från början.
– För oss är det viktigt att varje patient ska få rätt vård på rätt nivå i god tid. Om patienter inte hamnar rätt från början blir det ofta mer kostsamt för samhället och det finns även risk för undanträngningseffekter. Här har vårdvalsutredningen ett tydligt direktiv att förbättra detta än mer inom ramen för Vårdval Stockholm, avslutar Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

Köerna har minskat
På regionens webbplats heter det:

Under tio år med vårdval har köerna minskat och valfriheten ökat. Samtidigt är antalet vårdgivare fler än någonsin. Som med alla system behöver man tidvis se över hur alla delar fungerar tillsammans. Med patienten i fokus sjösätter koalitionen i Region Stockholm därför en större utredning som ska identifiera både framgångsrecept och områden i vårdvalen där det finns förbättringspotential. Utredningen kommer under 2020 att presentera konkreta åtgärder för att öka tillgängligheten, stärka vårdkvalitén, och hitta långsiktigt hållbara ersättningsmodeller samt en effektiv användning av skattebetalarnas pengar.

Fotsjukvården först ut
Det första vårdvalet som enligt tidningen Dagens Samhälle avvecklas är fortsjukvården, den 1 januari 2022. Vårdvalet inom ortopedi görs om från den 1 oktober 2021 och förändringarna där innebär bland annat att kliniker som vill delta i vårdvalet måste ha minst sex läkare anställda och nå ett årligt volymkrav.

På frågan från tidningen om det kan bli så att ännu fler vårdval helt läggs ner svarar Tobias Näsén:
– Det kan det absolut bli. Det kan hända att vi tittar mer på om husläkarvårdvalet kan ta om hand något mer vårdval.

 

One thought on “Region Stockholm ser över vårdval

  1. Redan 2014 fann riksrevisionen i en utredning att vårdval rikerar att fynna den grupp som inte har störst behov men som har förmåga att konsumera sjukvård. Då föreslår man att regionerna agerar för att förhindra den utvecklingen. Hur har man då gjort? Privatisering kan fungera bra eller dåligt. Avgörande är att marknadsekonomin får rätt förutsättningar. I USA är administreringen en stor del av kostnaderna. Här är uppföljning mer förenklad då det blir dyrt att kontrollera tex att besök och åtgärder är medicinskt motiverade. Det kräver läkare med specialistkompetens. Därför sker uppföljning mer via enkäter och övergripande statistik. Detta kan utvecklas men har ett pris. Kanske blir besparingen större än kostnaden. Det offentliga kan i störrebutsträckning hantera vårdval i egna AB vilket skapar en mer jämlik konkurrens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *