Remissvar vill behålla LOV

Den 30 oktober gick remisstiden ut för alla som ville yttra sig om regeringens förslag om att avveckla obligatorisk valfrihet i primärvården. Många har yttrat sig och flera säger nej till den föreslagna ändringen.
Offentliga Affärer har läst remissyttranden av bland andra Läkarförbundet, Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och landsting och Vårdföretagarna, vilka hör till dem som avstyrker regeringens förslag. Liksom Svenskt Näringsliv.
– Det är sällan man ser så många fel, både i sak och formellt, som i detta ärende, säger Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv.
Organisationen påpekar att fyra av tio patientbesök på vårdcentraler sker hos en privat driven vårdcentral. Många företagare inom välfärden är nu oroliga för sin framtid, hävdar organisationen och pekar på utvärderingar som har gjorts och som pekar på att vårdvalet har lett till ökad tillgänglighet, förbättrad produktivitet och kortare eller inga köer – förutom själva värdet i att medborgarna själva har möjlighet att välja vårdcentral.
Läkarförbundet sågar regeringens förslag om slopat obligatorium och skriver: ”Olyckligtvis har primärvården till synes blivit en tummelplats för ideologiska markeringar och tvära lappkast efter hur sammansättningen i riksdagen förändras”.
Vårdförbundet anser att regeringens förslag är ”ett hastverk som får allvarliga konsekvenser för både personal och patienter” Vårdfacket anser att förslaget motverkar patientens fria val och inskränker patientens rätt i vården.
Vårdföretagarna, som organiserar företag verksamma inom hälso- och sjukvården, hade en representant på plats, Inga-Kari Fryklund, på det remissmöte som hölls i Socialdepartementet den 30 oktober. Efteråt skrev hon på Vårdföretagarbloggen att remissmötet ”var extremt tydligt med att denna förändring är ett hastverk som riskerar drabba en stor mängd patienter som idag valt en privat utförare”. ”Med ett så tydligt remissmöte utgår jag från att Socialdepartementet har en del att se över innan man kan lägga fram något lagförslag”, avslutar Inga-Kari Fryklund.
Bland anhängarna till ett slopande av obligatoriskt LOV i primärvården hör landstingen ibland annat Norrbotten, Västerbotten och Uppsala. Socialstyrelsen ser positiva effekter med möjligheten att välja vårdgivare, men detta bör vägas mot andra politiska ambitioner, ”exempelvis minskad antibiotikaförskrivning och minskade sjukskrivningsdagar, samt inte minst den övergripande ambitionen om en jämlik vård”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *