Revisorer kritiserar inköp

För få ramavtal och för många inköp utanför ramavtalen. Så kan man sammanfatta kritiken i en PWC-rapport beställd av kommunrevisorerna i Gnesta kommun.

PWC:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens inköps- och upphandlingsverksamhet inte är ändamålsenligt organiserad avseende inköp från ramavtalsleverantörer.

Offentliga Affärer begärde ut revisionsrapporten och där framgår att Gnesta kommun inte följer den egna policyn gällande upphandling och inköp. På kommunens webbplats slås fast att all upphandling ska ske i enlighet med LOU och den upphandlings- och inköpspolicy som finns i kommunen.

I policyn sägs att beställare ska ha tillgång till relevant information och vara rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag. De externa revisorerna konstaterar dock att det inte någon utbildning för kommunens beställare och granskningen visar även att kommunens register för avtal och ramavtal inte är uppdaterat.

Efter att ha genomfört granskningen rekommenderar PWC kommunstyrelsen att åtgärda ett antal punkter:

• Säkerställa att kommunen har ramavtal inom de områden som behövs.

• Säkerställa att inköp görs från upphandlade leverantörer, exempelvis genom att tillse att beställare erhåller adekvat utbildning inom området.

• Säkerställer att tillämpningsanvisningar utarbetas till kommunens nya upphandlingspolicy.

I lokaltidningen Södermanlands Nyheter, SN, rapporteras att 89 procent av alla köp från externa leverantörer som genomförs i Gnesta kommun, sker utanför befintliga ramavtal. Totalt rör det sig om närmare 31 miljoner kronor. Totalt upphandlar Gnesta kommun varor, tjänster och entreprenader för cirka 200 miljoner kronor per år.

Kommunchef Nils-Erik Selin menar enligt SN att kommunen är på rätt väg när det gäller att utöka antalet ramavtal, samt när det gäller att se över sina rutiner för inköp och upphandling. Revisorernas ordförande Åke Nilsson erkänner att kommunen inte är expert på upphandling, men säger samtidigt att det inte gjorts ”några dramatiska felköp”. Däremot har man ”varit vårdslös och det är skäl nog att framöver hålla ett vakande öka på vad som händer”.

Kommunstyrelsen i Gnesta kommer att avge ett yttrande med anledning av rapporten, med besked om hur man ska komma till rätta bristerna.

Fotnot: PWC är en av Sveriges största revisionsbyråer och finns på 130 orter i landet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *