Riksgälden vill ge lån till kommuner

Riksgälden vill kunna ge lån till kommuner och landsting för medfinansiering av infrastrukturprojekt. Det skulle kunna minska kommunernas kostnader. Kommunernas eget kreditmarknadsbolag, Kommuninvest, är positiva till förslaget.

– Det är inte rimligt att kommuners, regioners och landstings kostnader för medfinansiering ska vara högre än statens. De bör därför ha möjlighet att låna hos Riksgälden för sådana ändamål, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Det tjänar alla på.

Därför har Riksgälden lämnat in ett förslag till regeringen kring kommunernas olika former för medfinansiering av vägar och järnvägar som staten ansvarar för.

Kommuninvests VD Tomas Werngren kommenterar:

– Att medfinansiering av statlig infrastruktur bör kunna ske med statlig finansiering är ett bra förslag. Kommuninvests uppfattning är att finansieringsansvaret bör vara kopplat till det lagfästa uppdraget för stat respektive kommun eller landsting. För de aktiviteter inom det statliga uppdraget som staten ansvarar för bör staten ha finansieringsansvaret. För de aktiviteter inom det kommunala uppdraget som kommuner och landsting ansvarar för bör kommunerna och landstingen ha finansieringsansvaret, i enlighet med det grundlagsfästa kommunala självbestämmandet, säger Tomas Werngren, VD Kommuninvest.

Fakta om den kommunala låneskulden

Den totala låneskulden i kommuner och landsting uppgick till cirka 430 mdkr vid slutet av 2012, enligt Kommuninvest beräkningar. Kommuninvest är störste långivare och står för cirka 45 procent av kommunsektorns lånefinansiering. Av den framtida totala låneskulden uppskattas mindre än 5 procent komma att avse kommunal medfinansiering.
Källa: Kommuninvest

Även Sveriges Kommuner och Landsting är positiva till förslaget.

– Vi anser att eftersom dessa investeringar är ett statligt ansvar bör de också finansieras av staten. Vi noterar att Riksgäldskontoret är av samma mening, säger Anders Knape.

– SKL har länge argumenterat för att kommunsektorn ska kunna låna i Riksgälden. Ett minimikrav är att kommunsektorn får möjlighet att låna i Riksgälden och därmed möjligheten att utnyttja statens lägre lånekostnad, säger Anders Knape.

Utred även OPS
Idag används också så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) där staten i praktiken lånar via privata företag för verksamhet som kan anses vara ett statligt ansvar. De privata företagen har högre lånekostnader än staten och det är skattebetalarna som i slutändan får bära dem.

Riksgälden uppmanar regeringen att ytterligare utreda frågan om OPS och andra samfinansieringslösningar, för att låta vissa statliga verksamheter få låna i Riksgälden för att finansiera verksamhet som är uppenbart inomstatlig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *