Riksrevisionen kritiserar 21 myndigheter för brister i årsredovisningen

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar. Fler allvarliga brister än tidigare år har upptäckts – skarpast kritik får Allmänna arvsfonden.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar. Syftet är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens bedömning av intern styrning och kontroll är i enlighet med reglernas krav.
Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 226 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar                                                                 för 2018. För 21 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns brister i myndigheternas årsredovisningar som Riksrevisionen anser vara väsentliga.
– Det har varit fler brister under 2018 än de senaste åren. Många är återkommande fel som vi brukar se, fast fler än vanligt. Därmed verkar en positiv trend på området dessvärre vara bruten, säger riksrevisor Helena Lindberg.
Skarpast kritik får Allmänna arvsfonden, där Riksrevisionen bedömer att felen i årsredovisningen är så genomgripande att den som helhet inte ger en rättvisande bild.
– Allmänna arvsfondens redovisning lever inte upp till de krav som lagen ställer. Bland annat saknar redovisningen flera viktiga delar, dessutom har intäkter och projektkostnader redovisats felaktigt med betydande belopp säger riksrevisor Stefan Lundgren.
Exempel på andra myndigheter som kritiseras är:

  • Moderna Museet, som återlämnat (restituerat) ett konstverk som stals under förföljelserna i Nazityskland. Tavlan såldes strax efter återlämnandet för 184 miljoner kronor. Museet agerade i enlighet med de så kallade Washingtonprinciperna, men skulle först ha inhämtat regeringens tillstånd.
  • Göteborgs universitet, som i strid med gällande regler och utan regeringens tillstånd bedrivit kafé/cateringverksamhet och en terapimottagning.
  • Länsstyrelsen i Kalmar, vars årsredovisning saknar samtliga noter i balansräkningen.
  • Länsstyrelsen i Värmland, vars årsredovisning saknar underskrift av myndighetschefen.

Ett vanligt förekommande fel är att myndigheterna överskridit sina ramar för framtida ekonomiska åtaganden. Sju myndigheter har fått modifierad revisionsberättelse på grund av sådana brister, till exempel Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet).
Läs samtliga revisionsberättelser med modifikation på Riksrevisionens webbplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.