Robotar ska fatta fler kommunala beslut

Det ska bli möjligt för kommuner och regioner att använda sig av automatiserat beslutsfattande. Offentlig upphandling är ett av de områden som föreslås undantas från automatiserat beslutsfattande.

– Förslaget är en stor framgång för alla oss som vill se en kraftigt moderniserad offentlig förvaltning med tydligt fokus på kundservice, tillgänglighet och förståelse för invånarnas olika behov, menar Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, och ledamot i SKR:s beredning för digitalisering. OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till honom (se nedan).

Jonas Bergman.

Förslaget kommer från utredaren Marianne Eliason som den 25 mars 2021 överlämnade betänkandet ”En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner” till civilminister Lena Micko.

”Möjlighet till effektivisering”
I utredningens pressmeddelande heter det: ”Automatiserat beslutsfattande är ett sätt att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och verktyg. En förutsättning för att beslut ska kunna fattas automatiserat ska vara att det inte strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Beslut i ärenden som överprövas genom laglighetsprövning, beslut i ärenden som inte kan överklagas och beslut i ärenden om upphandling bör enligt förslaget, mot bakgrund av unionsrätten, inte omfattas av möjligheten till automatiserat beslutsfattande”.

Civilminister Lena Micko har inte kommenterat automatiserat beslutsfattande i sak, utan inriktar sig i sin kommentar på den del av betänkandet som handlar om en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner.

Lena Micko, civilminister.

– Jag ser fram emot att fördjupa mig i utredarens förslag. De kommer att utgöra ett värdefullt underlag i regeringens fortsatta arbete med en valordning som är lätt att förstå och tillämpa, men också att säkerställa fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i både kommuner och regioner, säger civilminister Lena Micko.

”Välkomnar med öppna armar”
Positiv till förändringen är Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, och ledamot i SKR:s beredning för digitalisering.

– Att ändra lagen så att myndighetsbeslut ska kunna delegeras till en dator är en fråga som Moderaterna har drivit hårt och utredningens förslag är därför något som jag välkomnar med öppna, förväntansfulla armar, förklarar han i en debattartikel i Hallandsposten den 3 april 2021.

Med automatiserat beslutsfattande i ärenden som helt styrs av tydliga regelverk skapas nya förutsättningar för snabb och effektiv dygnet runt-service, argumenterar KSO:n.

Milsvid skillnad
– Till exempel skulle ett enklare bygglovsärende kunna skickas in en söndagskväll och beslutet fattas omgående av kommunens bygglovsrobot. Blir det avslag kan ansökan anpassas direkt och skickas in igen en stund senare. Skillnaden mot i dag är milsvid, menar Jonas Bergman.

Här följer intervjun med honom.

Du tycks odelat positiv till automatiserat beslutsfattande.
–Jag är positiv till att detta nu bli möjligt. Odelat positiv ska man dock aldrig vara till någonting, utan man måste alltid fånga upp de saker som kan bli en problem i sin huvudinriktning och hantera dem.

Kan du förstå om det finns en oro kring detta hos medborgare och medarbetare?
–Ja, absolut. Förändringar kan alltid leda till oro och införande av detta i olika delar måste förankras och kommuniceras väl.

Vad tror du oron beror på?
– En känsla av att beslut flyttas från människor till en dator. Därför är det viktigt med att vara tydlig att alla beslut, oavsett om de fattas automatiskt eller av en människa alltid grundar sig på ett tydligt regelverk beslutat av politiker. Viktigt att betona är att automatiska beslut bara kommer gälla beslut som går att överklaga i vanlig ordning. 

Vad tror du att automatiserat beslutsfattande kan betyda på lång sikt för tilliten till offentliga beslut och demokratin?
– En stor andel av befolkningen är idag vana vid att service är tillgänglig dygnet runt, tex för att göra bankärenden, deklarera eller göra inköp. På sikt tror jag att tilliten till det offentliga ökar om vi uppfyller invånarnas förväntningar på service. Besluten som fattas automatiskt ska vara identiska med om de hade beslutats av en människa. Det kommer bara gå fortare.

– Automatiska beslut finns redan. 2019 fattades över 120 miljoner automatiska beslut i staten, bland annat gällande inkomstbeskattning. Skatteverket är idag en av de myndigheter som har högst förtroende hos svenska folket. 

Hur ser dina politikerkollegor i Halmstads kommun på frågan? Råder det enighet kring att detta är en positiv utveckling?
– Vi har inte pratat så mycket om det lokalt ännu. Ett av skälen till min debattartikel är att jag vill få igång en debatt och skapa en beredskap i kommunen.

 Du är ledamot i SKR:s beredning för digitalisering. Hur upplever du samsynen där kring automatiserat beslutsfattande?
– Utredningens förslag är resultatet av en hemställan från digitaliseringsberedningen om att införa denna möjlighet även i kommunerna. Staten har möjligheten sedan tidigare. Jag var inte med när hemställan lämnades in, men under min tid i beredningen har jag inte uppfattat att det finns någon oenighet i frågan.

Kommun som aldrig stänger
Jonas Bergman avslutar sin artikel i Hallandsposten:
– Som politiker drömmer jag om en kommun som aldrig stänger. Där service och beslutsfattande är en dygnet runt-verksamhet som håller öppet på invånarnas villkor och där varje enskild invånares behov av tillgänglighet kan tillgodoses. Med detta nya lagförslag undanröjs ett av de allra största hindren för en sådan utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *