Så kan kommuner förebygga avfall

För att minska den negativa påverkan som Sveriges 100 miljoner ton avfall har på miljön måste de förebyggande insatserna öka.

Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner – idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion kan vara ett steg på vägen. Idéboken som nu finns att ladda ner, ger flera exempel på hur svenska kommuner genom enkla och genomtänkta åtgärder har minskat avfallsmängden. Exempel som in sin tur ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar för såväl kommunerna som kommuninvånarna.

Vad sägs till exempel om Leksaksbiblioteket där man kan låna leksaker precis som böcker eller Lånegarderoben i Stockholm där man kan byta in sina egna kläder mot andras. ICA Resurskocken i Lund lagar billig lunchmat av produkter med kort datum och skolköken i Halmstad har börjat väga matresterna för att få ner matsvinnet.

Idéboken har producerats i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Avfall Sverige och Naturvårdsverket.

Nya avfallsregler på gång
EUs ramdirektiv för avfall ska nu införas i svensk lagstiftning. Som ett första steg föreslår regeringen ändringar i miljöbalkens definitioner av avfall (15 kap. 1 §) och vad som avses med hantering av avfall (15 kap. 3 §). Regeringen vill också utöka kommunernas informationsskyldighet till att exempelvis även gälla vilka åtgärder kommunen vidtar för att minska avfallets mängd och farlighet.

Dessutom föreskrivs att avfall upphör att vara avfall om det uppfyller vissa krav. Förutsättningarna att ta fram dessa så kallade end-of waste-kriterier regleras i avfallsdirektivet. I propositionen föreslår regeringen även en ny straffbestämmelse om nedskräpning i begränsad omfattning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Förslagen i regeringens proposition innebär inte en fullständig implementering av alla delar i EUs avfallsdirektiv. Det kommer ytterligare ändringar i förordningar och föreskrifter, troligen under maj månad. Hela lagrådsremissen finns på www.regeringen.se/miljo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *