Så kan svenska myndigheter undvika molnmisstag

I USA börjar allt fler offentliga organisationer använda flera olika publika molnplattformar. De amerikanska lärdomarna från att migrera både till molnet i allmänhet och mellan molnplattformar i synnerhet kan utnyttjas i de svenska offentliga organisationernas resa mot molnet. De viktigaste besluten för att lyckas med resan till molnet bör fattas tidigt i processen, skriver Mats Ericson, Regionchef på Nutanix.

Mats Ericson, Nutanix.

Svensk offentlig förvaltning präglas idag av en diskussion om användning av publika molntjänster. Många vill till molnet, men det finns ett antal hinder i vägen för molnmigrering. Det mest uppenbara hindret är diskussioner om hur data hanteras, till exempel i vilka länder data lagras och vilka statliga organisationer i andra länder som kan få tillgång till dem.

Vi kan utgå från att molnmigreringar av IT-lösningar kommer att fart ordentligt i svensk offentlig förvaltning. Fördelarna är för många för att bortse från: kostnadskontroll, skalbarhet, möjlighet att fokusera på kärnverksamheter, mindre behov att rekrytera egen IT-personal, och så vidare. Den goda nyheten är att svenska offentliga organisationer har ett gyllene tillfälle att dra lärdom av misstag som har gjorts i andra länder, där offentlig molnmigrering är vanligare.

Undersökningen 2022 Enterprise Cloud Index (ECI), som gjorts av Nutanix, innehåller intressanta rön från amerikansk offentlig förvaltning. Offentliga organisationer i USA anammar multimolnstrategier i högre utsträckning än den globala andelen för alla typer av organisationer, alltså även i näringslivet. Användningen av multimoln i amerikansk offentlig förvaltning förväntas öka från 39 till 67 procent under de kommande tre åren. Det innebär att en majoritet kommer att använda multimoln. Det finns inga argument som talar emot en sådan utveckling på sikt även i Sverige.

Multimoln innebär helt enkelt att använda flera publika molnplattformar, till exempel Amazon Web Services och Microsoft Azure. En sådan strategi kan också innefatta en hybridkomponent – att även kunna använda privata moln, alltså molnplattformar som sköts i egen regi. Anledningarna att satsa på multimoln är många: flexibilitet, skalbarhet, tillgänglighet, hantering av belastningstoppar, att kunna välja den billigaste lösningen för stunden, att kunna välja de tekniskt mest lämpade lösningarna för olika delar av en IT-miljö, med flera.

Multimoln innebär så klart också en del utmaningar:

  • Att säkra data som är spridda över flera molnplattformar.
  • Att kunna flytta drift av applikationer vid behov.
  • Att ha kontroll över kostnader.
  • Att ha teknisk kompetens för att kunna använda olika molnplattformar, som garanterat bjuder på en del skillnader vad gäller funktion.

Många av problemen från den amerikanska offentligheten kommer sig av beslut som fattats tidigt i en molnresa, när endast en molnplattform har använts. Molnteknik skiljer sig inte i princip från andra IT-lösningar vad gäller risken för inlåsning. Om man utnyttjar funktionalitet som är unik för en molnplattform blir det besvärligt att gå över till en multimolnstrategi.

Här har svenska myndigheter, kommuner och regioner en chans att tänka rätt från början, och undvika framtida problem. Strategier och planer bör utformas för att ta hänsyn till flera molnplattformar. Det gäller till exempel att undersöka säkerhetsaspekter och att bygga och köpa in applikationer som kan köras på olika molnplattformar.

Det är också viktigt att välja administrations- och övervakningsverktyg som fungerar smärtfritt med olika molnplattformar. Idealet är att ett enda administrationsverktyg kan användas för alla olika molnplattformar, på ett enhetligt sätt. Även om till exempel processerna för att starta en instans (en virtuell server) är olika på olika molnplattformar så kan en och samma process användas för alla olika molnplattformar i administrationsverktyget.

Enhetlig hantering innebär enklare, billigare och mindre felbenägen drift. Och den innebär radikalt sänkta krav på att behöva rekrytera personal med olika kompetenser. Utan enhetlig hantering av olika molnplattformar riskerar fördelarna med multimoln att ätas upp av ökad komplexitet i hanteringen.

Så nu när resan mot molnet även börjar för offentliga organisationer finns det stora lärdomar som kan dras av framförallt amerikanska myndigheters framgångar och misslyckanden – och därmed spara på våra gemensamma skattekronor.

Mats Ericson, Regionchef for Sverige, Danmark och Island på Nutanix.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.