”Sakliga krav från Sjöfartsverket”

Det finns inte något stöd för att kritisera den annonserade upphandlingen 2012. Sjöfartsverkets krav har varit sakliga och ingen har överklagat upphandlingen. Det skriver Advokatfirman Lindahl som på uppdrag av Sjöfartsverket undersökt den uppmärksammade anskaffningen av räddningshelikoptrar.
Däremot har Lindahls funnit anledning ”att rikta viss kritik mot Sjöfartsverket för bristande registrering och utlämnade av allmän handling”. Advokatbyrån har dock inte funnit stöd för att bristerna har haft någon betydelse för innehållet i avtalet om köp av räddningshelikoptrar.
Efter att SVT:s Uppdrag granskning sammanställt ett tv-program om helikopteranskaffningen har verket reagerat.
Sjöfartsverket uppdrog åt Advokatfirman Lindahl att svara på följande frågor:
Kan Sjöfartsverket kritiseras för verkets förberedelse och genomförande av anskaffning av räddningshelikoptrar under perioden 2011-2012 mot bakgrund av verkets skyldighet att:
(i) tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vid verkets anskaffning;
(ii) diarieföra och lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL); och
(iii) i sin verksamhet iaktta den saklighet och den objektivitet som följer av 1 kap. 9 § regeringsformen.
Lindahls utredning och svar grundas uteslutande på det material som man fått del av och på de upplysningar som erhållits vid telefonintervjuer med Sjöfartsverkets tjänstemän.
I sammanfattningen av rapporten skriver Advokatfirman Lindahl följande:
Det är inte acceptabelt att använda privata e-postadresser för korrespondens som rör myndigheten. Tjänstemännens syfte att skydda Sjöfartsverket av kommersiella skäl är inte godtagbart.
Vi har funnit anledning att rikta viss kritik mot Sjöfartsverket för bristande registrering och utlämnade av allmän handling. Vi har emellertid inte funnit stöd för att bristerna har haft någon betydelse för innehållet i avtalet om köp av räddningshelikoptrar.
Det finns inte något stöd för att kritisera avsiktsförklaringen 2011 om leasing av räddningshelikoptrar. Den har varit sakligt motiverad och den saknar samband med köpet 2012.
Det finns inte något stöd för att kritisera vare sig den annonserade upphandlingen 2011 eller åtgärden att avbryta upphandingen. Förvaltningsrätten har delat den bedömningen.
Det finns inte något stöd för att kritisera den planerade direktupphandlingen 2011. Sjöfartsverkets skäl för att direktupphandla har varit godtagbara och verket har följt förvaltningsrättens dom.
Det finns inte något stöd för att kritisera den annonserade upphandlingen 2012. Sjöfartsverkets krav har varit sakliga och ingen har överklagat upphandlingen.
Bilden: Advokat Helena Rosén Andersson vid Advokatfirman Lindahl i Göteborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *