Samarbetar med Skatteverket mot osunda leverantörer

Stockholms stad har sedan några år en överenskommelse med Skatteverket om att samarbeta kring att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens från oseriösa företag.
Ytterligare ett syfte är att ”förbättra beskattningseffektiviteten”, framgår det av avtalet, som OFFENTLIGA AFFÄRER tagit del av.
Överenskommelsen ska användas på sådant sätt att staden i alla förfrågningsunderlag skriver in en text om att staden samarbetar med Skatteverket och vad detta innebär i form av kontroller av leverantörer och underentreprenörer. Man ska också ange vilket ansvar som kan åläggas leverantören ifall underentreprenören bryter mot detta.
I den text som skickas ut ihop med förfrågningsunderlaget sägs att Stockholms stad har som ambition att enbart göra affärer med seriösa företag ”i alla led och under hela avtalets löptid”. Man skriver också att konkurrensen ska ske på lika villkor. Syftet med samarbetet är därför att samtliga företag som levererar varor och tjänster till Stockholms stad är seriösa företag som sköter sina skatteredovisningar och -inbetalningar.
Konkret sker samarbetet bland annat genom att Skatteverket bistår staden med information om alla berörda företag, dels inför upphandlingar, men även under avtalstiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *