SBAB ger ingen utdelning till staten

Den statliga banken SBAB har som mål att vara värdeskapande och bidra till mångfald och konkurrens på bolånemarknaden. Men Riksrevisionen ifrågasätter om banken verkligen skapar mervärde för skattebetalarna.

Regering och riksdag har haft två mål för SBAB. Det övergripande målet har varit att bolaget ska vara värdeskapande. Därutöver ska bolaget bidra till mångfald och konkurrens på bolånemarknaden. Regeringen har dock inte preciserat innebörden av vad man menar med konkurrens och mångfald.

Ett viktigt styrmedel är det avkastningskrav som ägaren anger för bolaget. Det ska säkerställa att bolaget skapar mervärde för medborgarna. Riksrevisionen konstaterar att avkastningskravet fick sin nuvarande utformning 1996. Eftersom det är knutet till utvecklingen av statsobligationsräntan innebär det att avkastningskravet har sjunkit med mer än 30 procent. Även SBAB:s vinster har sjunkit i takt med avkastningskravet. Värdet på bolaget är i princip oförändrat över en tioårsperiod och staten har inte fått någon utdelning sedan 2004.

När det gäller SBAB:s bidrag till konkurrensen på bolånemarknaden konstaterar Riksrevisionen att bolaget hade en effekt på hur marknaden fungerade under åren efter millennieskiftet, men sedan dess är det otydligt vilken effekt SBAB har haft. Regeringen har inte heller gjort någon utvärdering av detta. Vidare har regeringen inte haft några synpunkter på att SBAB tillåtit högre belåningsgrader och lägre amorteringar, vilket har bidragit till hushållens skulduppbyggnad.

– Det ligger i medborgarnas intresse att SBAB sköts på ett effektivt sätt och att regeringen tar sitt ägaransvar. SBAB:s bidrag till konkurrensen på bolånemarknaden bör utvärderas, säger riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen rekommenderar även regeringen att utreda och överväga ett nytt avkastningskrav för SBAB, som återspeglar den potential till avkastning som företagets verksamhet har.

Fakta
SBAB är en statligt helägd bank med inriktning främst mot bolånemarknaden. Bolaget bildades efter ett riksdagsbeslut år 1984. Bolagets ursprungliga uppdrag var att finansiera de medel som behövdes för den statliga bostadsutlåningen.

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *