Sida-stöd för ett friskare hav

 

Biståndsmyndigheten Sida ansluter sig nu till Världsbankens nya havsfond som ska ta ett helhetsgrepp kring de många utmaningar som är kopplade till havet med ett stöd på 300 miljoner kronor under fyra år. Ett viktigt fokus blir att öka inkomsterna för den fattigaste befolkningen i kustnära områden.

Världens havsområden är hårt drabbade av utsläpp och föroreningar, uppvärmning, överfiskning och erosion vid kusterna, och detta måste åtgärdas för att få ett friskare hav.

”Världens olika havsområden är viktiga för oss alla, men det finns enorma problem som behöver lösas av länder över hela världen för att säkerhetsställa den framtida tillgången till fisk och andra tjänster som världens hav ger oss människor”, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

”Därför är det viktigt för Sida att vara med och arbeta för friska och produktiva hav genom att bekämpa förorening av havet, hantera fisket och möjliggöra en hållbar tillväxt av kustekonomierna i de fattigaste delarna av världen.”

Att säkerhetsställa att alla världens havsområden skall kunna klassas som friska hav är viktigt för både miljön och klimatet men också en viktig förutsättning för det marina livet under ytan och för människors försörjning och hälsa.

Utmaningarna är många vad gäller havet, och fonden ProBlue ska ta ett helhetsgrepp på havsrelaterade utvecklingsproblem för att stödja integrerad och hållbar ekonomisk utveckling i friska hav. Genom att satsa på en hållbar ekonomisk utveckling bidrar detta också till att öka inkomsterna för och bidra till att minska andelen människor som lever i extrem fattigdom längs kusterna.

Rent konkret ska fondens arbete fokusera på:

  • förvaltning av fiske och vattenbruk.
  • bidra till att förhindra och minska havsföroreningar, inklusive plast, samt återställandet av ekosystem till havs och längs med kuster.
  • stärka miljövänlig hållbar utveckling av turism, avsaltning och sjöfart samt förnybar energi och vattenbruk.
  • stärka regeringars förmåga att hantera sina marina resurser och kustresurser på ett integrerat sätt för att ge mer och långvariga fördelar till länderna och dess samhällen.

Fonden ska genomföra ett antal projekt, exempelvis ett genomförande av stora regionala fiskeprogram i Afrika och Stillahavsområdet, att se över källor till förorening av haven och stödja kustutveckling i de fattigaste länderna i världen, med tonvikt på att ta itu med erosion och klimatförändringarnas effekter på resurser både till havs men också längs med kusterna. Särskilt i fiskesamhällen som bedriver småskaligt fiske är fattigdomen utbredd och växande, och inom

ProBlue kommer Världsbanken att ha ett särskilt fokus på småskaliga fiske- och vattenbruksberoende samhällen med de allra fattigaste som primär målgrupp. Exempelvis är bristen på insyn inom fiskerisektorn en viktig underliggande orsak till många problem, bland annat orättvisa beslut om fiskeresursfördelning vilket marginaliserar småskaliga och traditionella fiskare som är några av de mest utsatta. Fondens delfokus på arbete med ökad transparens inom fiskeriförvaltning kommer att ge den fattiga kustbefolkningen och fiskerisamhällen ökat inflytande över beslutsprocesser och resurser.

Potentialen för det som benämns som den blå ekonomin är stor och värderas till 3 biljoner dollar till 2030. Den blå ekonomin kan beskrivas som ekonomin som levererar hållbara tjänster inom planetens gränser från hållbart och resurseffektiv förvaltade marina och kustnära ekosystem som samtidigt bidrar till att bevara de ekosystemtjänster från friska hav som är kritiska för människors välbefinnande. Detta är viktigt för att se att tillväxten i havsbaserade sektorer är hållbar, inkluderande och att den också bidrar till fler av de Globala målen som: ingen fattigdom (SDG 1), jämställdhet (SDG 5), ingen hunger (SDG 2) och hållbar produktion och konsumtion (SDG 12).

ProBlue är en del av Världsbankens övergripande program vad gäller den blå ekonomin, med en mångsidig strategi för att skydda och hållbart utnyttja marina resurser. Världsbankens portfölj för den blå ekonomin är cirka 3,7 miljarder dollar, med ytterligare 1,5 miljarder dollar på väg in.

Stödet till Världsbankens havsfond ProBlue är på 300 miljoner kronor under en fyraårsperiod fram till 2021 och Sida kommer att aktivt delta i fondens utveckling i den givargemensamma styrgruppen. Andra givare är Norge, Danmark, Island, Tyskland, Portugal, Frankrike och Kanada, samt EU. Fonden tillkännagavs i september, och stöder genomförandet av FN:s globala mål 14, som omfattar hållbar användningen av hav och marina resurser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.