Sju myndigheter kan läggas ner

Bilda tre nya myndigheter med bredare uppdrag, skriver den särskilde utredaren Urban Karlström och utredningssekreterare Charlotta Eriksson. Då kan sju myndigheter läggas ner.
Båda har arbetat med Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser (Dir. 2017:79) som ledde fram till betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79).
De har haft i uppdrag att göra en översyn av sju myndigheter: Brottsförebyggande rådet (Brå), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Kulturanalys, Trafikanalys, Tillväxtanalys och Vårdanalys. I en debattartikel i Dagens Industri (2018-10-31) presenterar de sina förslag.
 
Ser flera problem
De ser flera problem med den nuvarande organiseringen och styrningen. Bland annat att regeringen saknar oberoende analys- och utvärderingsresurser för vissa sektorer.
Regeringen tar inte tillvara den potential som myndigheterna har i kraft av sina sak- och metodkunskaper. Ett annat problem är att myndigheternas uppdrag är avgränsade till en viss sektor. Detta gör det svårare att få till stånd sektorsövergripande analyser.
Lägger fram förslag
För att regeringen ska få analyser och utvärderingar som kan användas för en effektiv styrning menar utredarna att regeringen bör fastställa att större reformer och investeringar ska utvärderas. Utvärderingar ska inte göras slentrianmässigt men det är rimligt att stora och ekonomiskt betydande reformer och investeringar följs av beslut om utvärdering.
De vill också att myndigheterna ges ett enhetligt uppdrag. Alla analys- och utvärderingsmyndigheter ska analysera och utvärdera vad statliga insatser leder till, om de är effektiva, bistå i policyanalys och tillgängliggöra forskning.

Bredare uppdrag
För att möjliggöra detta kan man bilda tre nya myndigheter med bredare uppdrag: Arbetsmarknads- och välfärdsanalys (vilken omfattar IFAU, ISF och Vårdanalys), Tillväxt- och samhällsbyggnadsanalys (Trafikanalys, Tillväxtanalys och Kulturanalys) och Trygghets- och säkerhetsanalys (bland annat Brå).

Fragmenteringen minskar
– Det innebär att nuvarande sju myndigheter avvecklas. Därmed skapas en struktur för framtiden som gör att regeringen kan få kvalificerade analyser och utvärderingar som är mer sektorsövergripande. Regeringen kan därmed få ett mer fullständigt underlag utan att inrätta fler myndigheter. Samtidigt minskar fragmenteringen av offentlig sektor, avslutar debattörerna.
Personerna på bilden har inget direkt samband med artikelns innehåll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.