Skapa en giftfri förskola med miljökrav

Barn är extra utsatta för farliga ämnen eftersom de är små och växer. Förskolan är en plats där de vistas stora delar av dygnet och därför har det betydelse att ställa miljökrav på såväl byggnaden som allt som används i den. 

Vi vet att människor i sin vardag utsätts för kemikalier som är hälsofarliga. Barn och ungdomar kommer idag i kontakt med många fler kemikalier än tidigare genom mängden av leksaker, kläder och andra varor. Det framgår av Kemikalieinspektionens handlingsplan ”En giftfri vardag – fakta och utmaningar”.
Forskning från Stockholms universitet visar att vi exponeras för farliga ämnen i högre grad i våra hem än vad man tidigare trott, via inomhusluft och damm. Små barn är särskilt utsatta eftersom de kryper på golvet och stoppar saker i munnen. I studien har hem, förskolor och arbetsplatser undersökts. Kemikalieinspektionen har vid kontroller sett att halten av farliga kemikalier i leksaker i tio procent av fallen är högre än vad som är tillåtet. Vill man därför se upp med vilka produkter som köps in till förskolan kan det rent konkret handla om leksaker, hobbymaterial, matserviser, madrasser och textilier, men även golv, IT-produkter och rengöringsmedel.

Många frågor
Det kan vara svårt för en upphandlare att veta vilka kemikalier man kan undvika och hur krav kan ställas i upphandlingen. Det talas om hormonstörande, cancerframkallande och allergiframkallande ämnen, men vad är vad? Och är inte farliga ämnen redan reglerade enligt lag, så att vi slipper tänka på det när vi väljer ut produkter?
– De flesta kemikalier som används idag i samhället är inte testade ännu och de kan ha farliga egenskaper som exempelvis hormonstörande. Miljöstyrningsrådet menar därför att det är viktigt att krav ställs på kemikalier inom produktområden där det finns risker, säger Anna Christiansson, kemikalieexpert på Miljöstyrningsrådet.
Hormonstörande ämnen har sidoeffekten att de förutom sina användningsområden stör kroppens hormonsystem och agerar som hormoner.
– Hormoner verkar vid mycket låga nivåer och vad som sker när flera olika kemikalier samverkar med varandra i en cocktaileffekt saknas det idag kunskap om, säger en annan av Miljöstyrningsrådets experter, Maria Azzopardi.

Kemikaliekrav
Blandningseffekter av hormonstörande ämnen kan ge effekter som inlärningssvårigheter, astma, infertilitet, bröstcancer/prostatacancer, förändrad pubertet, Alzheimer, Parkinson, adhd och benskörhet. I förskolan är det särskilt viktigt att ställa krav på de produkter man tar in, inte minst i samband med om- och nybyggnationer. Miljöstyrningsrådet har sedan flera år tillbaka kemikaliekrav för ett trettiotal produkter som kan användas vid upphandling. De är fritt tillgängliga och uppdateras allt eftersom nya rön dyker upp. Kemikaliekraven används regelbundet av kommuner, landsting och myndigheter, men även av inköpare i den privata sektorn.
– Kemikaliekraven behövs eftersom det används farliga kemikalier inom de flesta branscher och industrier idag. Kraven efterfrågas och det finns ett stort behov av hjälp och stöd hos kommunerna, säger Anna Christiansson.

Hanna S Backman
Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *