Skatte­sänkningar kompenseras

SKL har sammanställt ett antal punkter som visar hur regeringens budgetproposition påverkar kommuner och landsting, och hur detta kompenseras i de fall förslagen påverkar kommunsektorns ekonomi.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att grundavdraget för personer som fyllt 65 år ska höjas i ytterligare ett steg från och med år 2013. Detta beräknas hålla tillbaka skatteunderlaget motsvarande 0,2 procent.

Förslaget beräknas medföra en minskning av kommunernas och landstingens skatteintäkter med 717 respektive 383 miljoner kronor, vilket regleras genom en höjning av bidraget Kommunalekonomisk utjämning med dessa belopp.

Dessutom får kommuner och landsting med närhet till Öresund ett höjt anslag med 46 miljoner, eftersom skatteintäkterna här minskar som en effekt av ökad arbetspendling till Danmark.

Högkostnadsskyddet för läkemedel
I budgetpropositionen föreslås att det från 2012 redan höjda högkostnadsskyddet för läkemedel ska indexregleras, genom en ny bestämmelse om läkemedelsförmåner. Där preciseras hur mycket den enskilde sammanlagt under en ettårsperiod ska behöva betala själv och ett kostnadstak införs.

Taket föreslås till 0,05 x prisbasbeloppet, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. Beloppen inom förmånstrappan fastställs till en viss andel av kostnadstaket.

En patient behöver inte betala något alls för de kostnader som överstiger 2,454 x kostnadstaket. Regeringen beslutar om prisbasbelopp varje höst och då kommer alltså högkostnadsskyddet att revideras enligt den nya principen.

En årlig höjning av kostnadstaket om 50 kr beräknas öka patienternas egenavgifter med 1 procent eller 55 miljoner kronor. Ändringen föreslås gälla från den 1 januari 2013.

Vård till papperslösa
Personer som har meddelats beslut om avvisning eller utvisning men som håller sig undan ska erbjudas samma vård som asylsökande.

För detta ändamål beräknas anslaget tillföras 450 miljoner kronor 2014, samt 300 miljoner per år 2015 och framåt. Det högre beloppet 2014 beror på att landstingen kommer att kompenseras retroaktivt för den vård som bedrivs under det andra halvåret 2013. När det gäller frågan om på vilket sätt landstingen ska kompenseras avser regeringen att återkomma till riksdagen med en proposition.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *