Skatteupplägg ska rapporteras

Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
Det kallas ”informationsskyldighet för skatterådgivare”. En utredning från regeringen föreslår att det införs en skyldighet för främst skatterådgivare att lämna uppgifter till Skatteverket om så kallad rapporteringspliktiga arrangemang.
Går längre än EU-direktivet
Förslaget bygger på ett EU-direktiv men har i Sverige byggts på med ännu fler skyldigheter för företagen, allt för att förhindra det Skatteverket kallar ”aggressiv skatteplanering”.
Men förslagen är oproportionerliga med hänsyn till regleringsbehovet, anser arbetsgivarorganisationen. Utredningen har dessutom underskattat den administrativa bördan och kostnaderna för att efterleva regelverket, skriver Svenskt Näringsliv i en remiss.
Betänkande i vintras
På regeringens webbplats framgår det att utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare den 15 januari 2019 överlämnade sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.
”Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande”, heter det. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Läs mer
Läs mer på regeringens webbplats:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201891/
Läs Svenskt Näringslivs remissyttrande:
https://www.svensktnaringsliv.se/material/remissvar/rapporteringspliktiga-arrangemang-ett-nytt-regelverk-pa-skatteomr_729718.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *