Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem

Det handlar inte om att utbildningen ska vara lika för alla, utan om att ge eleverna likvärdiga förutsättningar att nå målen för utbildningen. Här finns brister visar Skolinspektionens granskningar.

 

Pressmeddelande

Många elever får inte den utbildning som de har rätt till. Orsakerna är flera, till exempel lektioner som inte utgår från de läroplaner som regeringen fastställt, undervisning som inte anpassas till varje elevs förutsättningar och lärare som saknar utbildning i de ämnen de undervisar i. Det konstaterar Skolinspektionen i sin första sammanfattande rapport till regeringen om brister i skolan.

Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras i Sveriges skolor. Utgångspunkten är alla elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö.

– Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem. Trots stort engagemang och god vilja hos många lärare och rektorer förmår man inte att omsätta styrdokumentens krav i verksamheten. De huvudsakliga brister vi har sett gäller ledningen av skolan och hur den pedagogiska verksamheten styrs, både på rektors- och huvudmannanivå. Det handlar också om kvaliteten i undervisningen, som alltför sällan följer läroplan och kursplan. Skolan måste ge alla elever möjlighet att lyckas. Det handlar till exempel om att elevers behov av särskilt stöd inte tillgodoses, vilket drabbar främst redan utsatta. Skolinspektionen kommer att utveckla sin tillsyn så att den mer effektivt kan bidra till att kvaliteten i skolornas arbete ökar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag sammanfattat och analyserat sina erfarenheter från granskningar av skolor 2009.

Mer information finns hos Skolinspektionen.se

0 thoughts on “Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem

  1. Kan man inte individ anpassa mer med digitala hjälpmedel.
    Spela in hela kurser med de erkänt bra lärarnas lektioner och publicera det inspelade materialet på nätet. Gör lektionerna i olika versioner, tex precis som man har nyheter på enkel svenska och vanliga nyheter.
    Med lite såna hjälpmedel så kan nog fler i alla fall ha en chans att få saker begripligt förklarade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *