Skyddet mot korruption är svagt

Allt fler tjänstemän och politiker bedömer att korruption förekommer, men det leder sällan till konkreta åtgärder. Jämfört med år 2008 är det dessutom fler i dag som säger att de själva har utsatts för erbjudanden om otillbörliga förmåner.

Sverige anses i internationella mätningar vara ett av världens mest korruptionsbefriade länder. Antalet polisanmälda korruptionsbrott i den kommunala sektorn är relativt litet, cirka 20 anmälningar per år. Antalet har varit konstant sedan år 2003.

I vissa avseenden har riskerna för korruption ökat under de senaste åren. Statkontoret konstaterar även att kommunala tjänstemän är mer utsatta än politiker för faran för korruption och att plan- och byggsektorn sticker ut som mest riskutsatt. I de större städerna är medvetenheten om riskerna större än i de små.

– Den interna kontrollen är inte tillräcklig för att förebygga och upptäcka korruptionen, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson i ett pressmeddelande.

– Enligt Statskontorets bedömning omfattas riskerna för korruption alltför sällan i de riskanalyser som bildar utgångspunkt för den interna kontrollen. Det görs inte tillräckligt med kontroll av att de beslutade reglerna följs.

Statskontoret föreslår att regeringen träffar en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att förbättra arbetet mot korruption i den kommunala sektorn. SKL bör dra igång ett arbete för en gemensam kommunal värdegrund och medverka till att den interna kontrollen i kommuner och landsting förstärks för att motverka korruption.

Statskontoret föreslår vidare att kommunallagen behöver förtydligas för att förstärka regelefterlevnaden och att staten kan garantera ett starkare skydd för personer som slår larm om oegentligheter.

SKL svarar direkt på Statskontorets utredning
– Vi kan aldrig acceptera att det förekommer korruption. Det ska inte vara möjligt att erhålla personliga fördelar på medborgarnas bekostnad, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s kongress beslöt redan 2011 att arbeta för en översyn av lagskyddet för dem som avslöjar missförhållanden i den offentliga sektorn.

Även om riktlinjer och policys är någorlunda kända så måste kunskapen om att dessa finns, intensifieras anser utredningen också.

– Vi kan bara hålla med, tydliga riktlinjer för medarbetare och bra kontrollsystem för att motverka mutor och jäv, är bästa medicinen mot ett korrupt beteende, säger Anders Knape.

SKL tillsammans med Göteborgs Stad och ett 40-tal kommuner och landsting arbetar bland annat med att ta fram metoder och verktyg för att göra den egna organisationens arbete mot korruption känt och för att motverka korruption.

Tillsammans med Skatteverket arbetar SKL också för att möjliggöra bättre kontroller vid upphandlingar. Snart lanserar SKL också ett hjälpmedel för etisk upphandling.

Sedan maj i år gick SKL in som medlem i Institutet Mot Mutor (IMM) och kan även där påverka den kod för näringslivet som institutet förvaltar.

Källa: Statskontoret/SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *