”Slopa LOU för Allmännyttan!”

Slopa krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)! Det vill Byggherrerådet, knutet till allmännyttan som organiserar kommunalt ägda bostadsbolag.
LOU har en negativ företagsekonomisk påverkan på allmännyttan. En effekt som uppskattas uppgå till cirka 10 procent, uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER Fredrik Törnqvist, ordförande i Byggherrerådet och vd i Stångåstaden.

Se hela intervjun med honom nedan.

Fredrik Törnqvist, ordförande i Byggherrerådet. Foto:Lasse Hejdenberg.

 

Upphandling enligt LOU driver upp byggpriserna för allmännyttiga bostadsföretag och därför behöver det utredas hur de allmännyttiga bostadsföretagen ska undantas från LOU. Detta för att uppnå konkurrens på lika villkor mellan privata och allmännyttiga bolag, framhåller Byggherrerådet.

Undantag från LOU är ett av fem områden som enligt Byggherrerådet måste prioriteras omgående för att Sverige ska få fart på byggandet. Förslag som lanserades under den digitala Almedalsveckan 2021 i syfte att öka byggandet.

Särkrav i detaljplaner
Förutom slopat krav på LOU vill man även se färre detaljer i detaljplaner. När för många särkrav läggs in blir resultatet oflexibelt och driver kraftigt på kostnaderna för att bygga bostäder. ”Vi föreslår att detaljplaner endast ska innehålla information som föreskrivs i Plan- och bygglagen”, skriver Byggherrerådet.

Man vill också underlätta för ”industrialiserat byggande”. Kommunerna måste bejaka och skapa bättre förutsättningar för standardiserat byggande i markanvisningar och detaljplaner, heter det. Och: Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem.

Mer balanserade villkor
Byggherrerådet anser dessutom att det behövs en skattereform som leder till ökad balans i ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Idag är hyresrätten ekonomiskt missgynnad jämfört med det ägda boendet, anser man.

Materialneutrala klimatkrav är slutligen det femte kravet från Byggherrerådet. Genom att kommuner föreskriver användandet av specifika material i byggnationen, förvärras prisutvecklingen på byggmaterial, menar man. Dessutom kan det innebära sämre konkurrens i upphandlingar, då leverantörer diskvalificeras. ”Formulera i stället kraven utifrån långsiktig hållbarhet för att skapa ett tryck på alla byggmaterialtillverkare att utveckla produkter med mindre miljöpåverkan”, föreslår Byggherrerådet.

Rådets ordförande svarar
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till Fredrik Törnqvist, ordförande i Byggherrerådet och vd i Stångåstaden. Här följer frågorna och svaren.

Byggherrerådet vill se ett slopande av LOU-kravet på Allmännyttan. Motiveringen är bl.a. att LOU driver upp byggpriserna för allmännyttiga bostadsföretag. Brukar man inte tvärtom hävda att konkurrens (som ju är ett syfte med LOU) håller nere priserna? Vilka fakta bygger ni er motivering på?

– I dag omfattas allmännyttan av Lagen om offentlig upphandling, LOU, vilket fördyrar och fördröjer byggandet. I den statliga utredningen Bättre konkurrens i bostadsbyggandet konstateras det att LOU har en negativ företagsekonomisk påverkan på allmännyttan. Den negativt företagsekonomiska påverkan av LOU uppskattas uppgå till cirka 10 procent. Prisskillnaden tolkas som en konsekvens av att allmännyttan måste tillämpa upphandlingslagstiftningen.

Det behöver utredas hur de allmännyttiga bostadsföretagen ska undantas från LOU för att man ska uppnå konkurrens på lika villkor mellan privata och allmännyttiga bolag, framhåller ni. På vilket sätt är konkurrensen snedvriden i dag enligt er uppfattning?

– Byggtiden är väsentligt längre för allmännyttan jämfört med privata byggherrar. Det är tydligt att upphandlingsreglerna innebär att konkurrensen snedvrids till allmännyttans nackdel. Upphandlingskraven riskerar också att onödig tid och kraft läggs på att skapa upphandlingsunderlag som uppfyller alla krav på formalia, i stället för att genomföra en så bra upphandling som möjligt. Upphandlingsförfarandet och eventuella överprövningar av tilldelningsbesluten kan också medföra uppskjuten byggstart, vilket försenar och är kostnadsdrivande.

Byggherrerådet anser även att det behövs en skattereform ”som leder till mer balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Idag är hyresrätten ekonomiskt missgynnad på flera plan jämfört med det ägda boendet”, framhåller ni. På vilket sätt är Allmännyttan missgynnad och hur kan man komma till rätta med det?

– Hyresrätten är idag ekonomiskt missgynnad. Regelverket på skatteområdet – med avdragsrätt för skuldräntor och ROT-åtgärder för de som bor i ägda bostäder – innebär omfattande subventioner på bostadsområdet och leder till obalans mellan upplåtelseformerna. Vi tycker att det är rimligt att olika upplåtelseformer har neutrala villkor skattemässigt. Vi har inte lanserat någon lösning utan tror att detta måste in i en större skattereform.

Något i övrigt som du vill lägga till kring ert Almedalen-utspel?

– Vi har lanserat ett stort antal förslag som kan bidra till ökat byggande, lägre kostnader, bättre konkurrens och en sundare bostadsmarknad. Vi har stort fokus på att få fram flexiblare detaljplaner som kan underlätta för ett ökat industrialiserat byggande. Det kan i sin tur leda till betydligt lägre kostnader och kortare byggtider.

Frågorna och svaren kommunicerades via e-post.

Fakta Byggherrerådet
Sveriges Allmännyttas Byggherreråd är det fullständiga namnet på den instans som ger input till Sveriges Allmännytta och legitimitet i strategiska frågor. Rådet fungerar som referens för statliga utredningar, till exempel konkurrensutredningen, samt frågor som berör bland annat kapacitet i byggbranschen, byggregler med mera. Deltagarna har geografisk spridning och består av kvinnor och män.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *