Småföretags­perspektivet kan förbättras

Förslaget är bra i mångt och mycket anser Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke, som dock markerat en avvikande uppfattning i några avseenden som är viktiga för små företag.

Direktupphandlingsgränsen bör höjas, men inte så mycket
Ulrica Dyrke anser att en viss höjning av direktupphandlingsgränsen är berättigad i syfte att skapa en förenklad och mindre kostsam procedur för såväl upphandlande myndigheter som företag. Hon vill dock se en mer måttlig höjning av beloppsgränserna, för att värna intresset av transparens och konkurrens i upphandlingsprocesserna. Redan idag är 73 procent av de upphandlingar som görs direktupphandlingar och det är av stor betydelse för många små företag att få reda på vilka affärsmöjligheter som existerar på den offentliga marknaden.

– Jag vill även gå längre än utredningen och införa ett obligatoriskt krav på att upphandlande myndigheter ska anta riktlinjer om hanteringen av direktupphandlingar. Det är viktigt att värna konkurrens även vid dessa upphandlingar, säger Ulrica Dyrke.

Problematiskt med samhällspolitiska hänsyn
Fler samhällsekonomiska krav i offentliga upphandlingar riskerar att göra upphandlingarna mer komplexa och svårare att hantera för mindre företag. Därför är det viktigt att sådana krav bara ställs då det är ändamålsenligt för att uppnå syftet med upphandlingen.

– Kraven måste också vara möjliga att kontrollera och följa upp för myndigheten. Myndigheter som gör upphandlingar bör givetvis ta hänsyn till de kostnader som detta innebär, säger Ulrica Dyrke.

Ökad inköpssamverkan är inte problemfritt
Utredningen anser att statsmakterna i större utsträckning bör betrakta inköpscentralernas verksamhet som instrument för att åstadkomma en mer kostnadseffektiv anskaffning av vissa varor och tjänster. Utredningen anser även att den inköpssamverkan som sker genom de två stora inköpscentralerna Statens inköpscentral respektive SKL Kommentus visar att kombinationen små och medelstora företag och samordnade upphandlingar är möjlig.

Ulrica Dyrke anser dock att ramavtalsupphandlingar genom inköpscentraler endast bör användas i sådan fall då inköpssamordning bedöms leda till bättre totalt slutresultat än enskilt genomförda upphandlingar. Hon understryker vidare att det är viktigt att samordnad upphandling inte per automatik leder till stora gemensamma ramavtal.

– Det är positivt att de siffror som utredningen presenterar visar att små och medelstora företag i förhållandevis stor utsträckning får ramavtal i dessa upphandlingar, men siffrorna behöver i olika avseenden utvecklas ytterligare för att ge en ännu klarare bild av hur det ser ut specifikt för de små företagen, anser Ulrica Dyrke.

Källa: Företagarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *