Smarta el-nät snart här

Energikällor som sol och vind är oförutsägbara, vilket gör att produktionen blir mycket ojämn. Det skapar problem i elnätet med spänningsvariationer, försämrad stabilitet och lägre elkvalitet. Ett smartare elnät kan balansera denna variation och öka stabiliteten i näten, till exempel genom avancerad styrning och energilager.

Målen för stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, som byggs i Stockholm, är att CO2-utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till 2020. Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Byggstart är planerad till 2011 med första inflyttning 2013.

Först i världen
Nyligen presenterades resultaten från förstudien för forskningsprojektet ”Smarta elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden” som visar att en storskalig enhetlig lösning där alla delar av energisystemet kopplas ihop är möjlig. I praktiken betyder det att marknad, teknik och konsument kopplas ihop – och att det samtidigt kan fungera både tekniskt och ekonomiskt och miljömässigt.

De smarta näten är avgörande både för att stadsdelen ska kunna nå sina ambitiösa miljömål om energieffektivisering och minskad klimatpåverkan och en utveckling där småskalig produktion ska integreras i energisystemet.

Skulle konceptet i Norra Djurgårdsstaden användas i alla hushåll i Sverige så är den förväntade reduktionen cirka 1 miljon ton koldioxid per år.

– Vi blir först i världen med att koppla ihop delarna till ett system, och vår förstudie visar att det är möjligt. Studien har tagit fram lösningar för kunden, marknaden och nätet, och vad vi ser är att konsumenten får en central roll och blir en aktiv del av elmarknaden. Konsumenten kommer inte att behöva reagera aktivt hela tiden, utan detta kommer att kunna ske med automatik så att kunden enbart väljer en livsstil som passar honom eller henne och så sköter de smarta näten resten, säger Tomas Wall, chef för forskning och utveckling på Fortum.

Opålitliga energikällor
Smarta nät är en förutsättning för att åstadkomma ett stabilt energisystem även med en hög andel oregelbunden produktion som vindkraft. Sveriges mål om 25 TWh förnybart till 2020 förutsätter en snabb utbyggnad av den småskaliga produktionen och de smarta näten ger möjligheten för kunderna att också bli producenter.

Det blir möjligt att skapa ett samhälle där teknik, marknad och konsument samverkar för en smartare användning av energin. Kundens viktigaste verktyg för att kunna ta en aktiv roll är att information om elens pris och CO2-belastning kan levereras från marknaden varje timma.

För lösningen i Norra Djurgårdsstaden – som är en hamnstad – är en viktig del för att nå miljömålen att färje- och kryssningstrafiken kan elektrifieras och integreras med det smarta nätet. Stockholms Hamnar har möjlighet att bli först i världen med att kunna erbjuda alla typer av fartyg att ansluta sig till elsystemet oavsett vilken standard och spänningsfrekvens de är byggda för.

– Förstudien visar på betydelsen av det nära samarbete som projektet utvecklat mellan olika parter. I förstudien, som innebär en gränsöverskridande systemlösning har ABB och Fortum arbetat tillsammans med KTH, Energimyndigheten, Vinnova och ett flertal industriella partner och det nära samarbetet ser jag som något unikt, och en viktig förklaring till de positiva resultat vi nått, säger Karl Elfstadius, globalt ansvarig för affärs- och marknadsutveckling Smart Grid inom ABB.

Men tryggare elsystem
För samhället i stort innebär den smarta elnätstekniken ett tryggare elsystem med färre avbrott och ett bättre utnyttjande av nätkapaciteten genom ökad förmåga att driva och underhålla elnäten med tillgång till bättre information och styrmöjlighet.

Projektets nästa steg är att utarbeta den konkreta planen för implementeringen som samordnas med planerna för Norra Djurgårdsstadens framväxt i syfte att säkra det hittills så lyckosamma samarbetet mellan parterna i förstudien.

Tidplanen för projektet kommer att följa utvecklingen och tidplanen för byggnationen av stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. De första lägenheterna som kan anpassas till smarta nät kommer att kunna ha inflyttning redan 2013.

Utöver Fortum och ABB har KTH, Stockholms Stad, Stockholms Hamnar, Electrolux, Ericsson, NCC, JM, ByggVesta, HSB och Interactive Institute medverkat i arbetet med förstudien.

FAKTA
Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel som ska bli Stockholms ekologiska skyltfönster mot världen, är ett av de mest långtgående och internationellt uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt som finns globalt just nu. Bygget av de första 682 bostäderna har precis påbörjats. År 2030 ska stadsdelen innehålla 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser, dessutom planeras en modern hamn och färjeterminal. Norra Djurgårdsstaden är därmed ett av Europas största stadsutvecklingsområden.

Källa: ABB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *