Spara i goda tider, från och med 2013

Regeringen har lagt propositionen om kommunala resultatutjämningsreserver, som ska ge kommunsektorn möjlighet att spara i goda tider för utjämna effekterna av konjunkturvariationer.

Riksdagen förväntas fatta beslut om förändrad lagstiftning i höst så att de nya lagreglerna blir tillämpliga från och med 1 januari 2013.

De tidigare lagreglerna om God ekonomisk hushållning är i stor utsträckning alltjämt tillämpliga, de nya reglerna är ett komplement och en vidareutveckling av befintliga regelverk. Syftet med de nya reglerna är att förbättra möjligheterna för kommuner och landsting att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom på ett bättre sätt kunna möta effekterna av konjunkturvariationer.

Kortfattat innebär förslaget att kommuner och landsting under vissa förutsättningar ges en möjlighet att inom ramen för sin balanskravsutredning och det egna kapitalet kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver. Dessa reserver gör det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur.

Reserveringen till en resultatutjämningsreserv får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.

De kommuner och landsting som väljer att använda sig av resultatutjämningsreserver ska besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.

En möjlighet införs även att reservera överskott som är upparbetade i boksluten för åren 2010, 2011 och 2012. Beslut om sådana överskott måste dock tas under år 2013.

I utredningen Spara i goda tider fanns ett förslag att också införa en statlig kommunstabiliseringsfond, i propositionen görs nu bedömningen att en sådan fond inte bör införas.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *