Specialdomstolar för konkurrensrätt

Konkurrensverket är positivt till ett förslag om att prövning av konkurrensrättsliga mål i första hand ska ske i särskilda domstolar. Det skriver myndigheten i ett yttrande till Justitiedepartementet.

Justitiedepartementet föreslår att ett antal typer av mål som nu handläggs i olika domstolar ska samlas i en ny domstolsorganisation och att Marknadsdomstolen ska läggas ned.

Konkurrensrätt är ett så pass komplext område att det kräver en hög grad av specialistkompetens hos domarna. Därför bedömer Konkurrensverket att det finns goda möjligheter att få en högkvalitativ och effektiv domstolsprövning av de konkurrensrättsliga målen om de handläggs i särskilda domstolar. Förslaget att inrätta en ny Patent- och marknadsdomstol respektive Patent- och marknadsöverdomstol som ska ingå som särskilda domstolar i Stockholms tingsrätt respektive i Svea hovrätt tillstyrks.

Däremot avstyrker Konkurrensverket förslaget att Högsta domstolen ska vara sista instans med ansvar för att skapa prejudikat. Patent- och marknadsdomstolen bör istället vara prejudikatinstans, eftersom instanskedjan annars blir alltför lång.

Förslaget har initierats av regeringen. Justitiedepartementet menar att immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga frågor är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentsskydd. Det är viktigt att det finns moderna och tydliga regler på området, men också tillgång till en rättssäker och effektiv domstolsprövning, hävdar man.

I en promemoria som varit ute på remiss föreslås att prövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden koncentreras och blir mer enhetlig. Det föreslås bland annat att domstolsprövningen sker samlat i en särskild domstol i första instans (Patent- och marknadsdomstolen) och en särskild domstol i andra instans (Patent- och marknadsöverdomstolen). I dag är domstolsprövningen utspridd på flera olika domstolar. I promemorian föreslås vidare en ny lag om patent- och marknadsdomstolar bland annat med regler om tillämplig processlag, domstolarnas sammansättning och förfarandet.

– Vi vill göra processerna mer överblickbara och öka möjligheterna för dem som arbetar med målen att specialisera sig, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande tidigare i år.

I promemorian föreslås att den nya domstolsordningen ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *