Splittrat fokus i Grönboken

Det ursprungliga målet med upphandlingsreglerna ”att öka effektiviteten i de offentliga utgifterna” måste framgå tydligare, anser Konkurrensverket i sitt remissvar till EU.

Pressmeddelande

Konkurrensverket anser att EU-kommissionens Grönbok om en moderniserad och effektivare upphandlingsmarknad innehåller konstateranden som saknar underlag och att många frågor inte kan få ett utförligt svar utan att en grundligare konsekvensanalys genomförs.

Grönboken innehåller många olika mål med offentlig upphandling som står i konflikt med varandra. Det ursprungliga målet ”att öka effektiviteten i de offentliga utgifterna” är enligt Konkurrensverkets uppfattning det viktigaste.

Procedurreglerna bör inriktas på att öka konkurrensen genom att stimulera till fler anbud och också fler gränsöverskridande upphandlingar. Konkurrensverket understryker att det är viktigt att inte komplicera regelverket ytterligare.

Hur man upphandlar och vad man upphandlar bör inte sammanblandas i samma rättsakt. Konkurrensverket förordar även ökad insyn i upphandlingsförfarandena framför ökad detaljreglering på EU-nivå eftersom det är en effektiv metod för att förebygga intressekonflikter.

Konkurrensverket för också fram statistik som en viktig fråga som inte tas upp i Grönboken.

En ändrad upphandlingslagstiftning bör enligt Konkurrensverket utgå från fyra grundprinciper: Enklare regler, tillfredsställande information och transparens kring planerade och avslutade upphandlingar och en effektiv rättsordning för att förhindra överträdelser av upphandlingsreglerna.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *