Ställ ansvariga till svars

När verksamhet missköts bör de ansvariga ställas till svars för att vi ska kunna gå vidare mot bättre resultat. Det menar fd riksrevisor Eva Lindström som har skrivit en kunskapsöversikt kring statlig styrning och ansvarsutkrävande.

 

Det ställs stora krav för att få ekonomisk styrning att fungera.

– Viktiga förutsättningar som brukar framhållas är att mål och uppdrag ska vara någorlunda tydligt formulerade, att det ska finnas en överensstämmelse mellan resultatstyrning och den finansiella styrningen och att det ska finnas tid och resurser avsatta för uppföljning och utvärdering, skriver Eva Lindström.

Dessutom måste ansvaret vara tydligt fördelat och det bör finnas processer för ansvarsutkrävande.

– På alla dessa områden har det framförts kritik. I olika sammanhang har man pekat på luddiga mål, bristande överensstämmelse mellan uppdrag och resurser, för lite fokus hos riksdag och regering på resultatet och slutligen otydliga ansvarsförhållanden. Därtill skymtar också ett visst ointresse för – eller olust inför – att tala om ansvar och ansvarsutkrävande.

Den svenska förvaltningen präglas till stora delar av en konsensuskultur. Man ska inte jaga syndabockar utan hellre föra fram de goda exemplen och försöka blicka framåt. Men att peka ut en syndabock kan vara rätt väg att gå.

– Ofta framhålls att risken för att i efterhand bli ställd till svars leder till en högre medvetandegrad som i sin tur kan verka kvalitets- och effektivitetshöjande. Slutligen kan man hävda att om man aldrig gör ”loopen” tillbaka och granskar vad som blivit fel, varför felen begåtts och vem som varit ansvarig finns risken att man ingenting lär för framtiden, skriver Eva Lindström.

Rapporten är skriven på uppdrag av Riksbankens Jubileumsfond, som den 29 mars anordnar tillsammans med Konstitutionsutskottet och Finansutskottet i riksdagen ett seminarium om ansvarsfrågor. Syftet är att diskutera ansvar och ansvarsutkrävande i teori och praktik och vilken roll ansvarsfrågorna har i den statliga styrningen.

Källa: Riksbankens Jublieumsfond

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *