Ställ miljökrav vid upphandling av vård

Nu erbjuder Miljöstyrningsrådet vägledning för de som vill ställa miljökrav vid upphandling av primärvård, hemtjänst och särskilt boende. Maria Azzopardi på Miljöstyrningsrådet förklarar vad som gäller.

Kraven bygger på miljöutredningar som gjorts för att ta reda på de mest betydande miljöaspekterna i de respektive verksamheterna. Bredden av tjänsterna inom vård och omsorg innebär att miljöpåverkan sträcker sig över många olika områden, från avfall till transporter.

– Vi har tagit fram ett smörgåsbord av krav som den upphandlande organisationen kan välja bland. Många gånger kan utrymmet för att ställa miljökrav vid dessa upphandlingar vara begränsat så därför är det viktigt att välja ut de miljökrav som är prioriterade inom den egna organisationen, säger Maria Azzopardi, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Kriterierna riktar sig framför allt till landsting och kommuner som upphandlar vård och omsorgstjänster och berör bland annat leverantörens egna inköpsrutiner, systematisk miljöutbildning av egen personal, val av läkemedel, med mera.

Kriterierna har tagits fram med hänsyn till Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alla krav är formulerade som särskilda kontraktsvillkor för att vara anpassade till LOV, men flera av dem kan med fördel göras om till obligatoriska krav på leverantören eller tjänsten vid upphandling enligt LOU.

Ett av kraven handlar om att införa ett systematiskt miljöarbete. Kravet innehåller få detaljer för att ge leverantören frihet att vara innovativ.

– Vid upphandling enligt LOV måste de miljökrav som ställs på entreprenören vara de samma som för den egna organisationen. Om organisationen inte själv har rutiner för att ställa krav på egna inköp ska man inte heller ställa krav på entreprenören, säger Maria Azzopardi.

Till hjälp vid uppföljningen av kraven finns en checklista som kan användas som ett stöd i den övriga kvalitetsuppföljningen.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *