Ställ nu krav på djurskydd

Allt fler kommuner vill ställa djurskyddskrav som ett led i att möta den konsumentopinion som vill att kommunerna tar ett miljö-, socialt- och etiskt ansvar. Rättsläget har varit otydligt men det är nu viktigt att branschen tar sitt ansvar och kan möta denna efterfrågan från kunder och konsumenter.

Kammarrätten i Sundsvall har i sin dom över Rättviks kommun sagt att det går att ställa djurskyddskrav utöver EU:s minimikrav, samma som Förvaltningsrätten i Sundsvall också kom fram till. Det som fortfarande råder delade meningar om är hur kommunerna ska kontrollera djurskyddskraven, det vill säga vilka verifikat som ska gälla för djurskyddskrav.

Från att många hävdat att man inte kan ställa djurskyddskrav vid livsmedelsupphandling så är det nu ”ostridligt” att sådana krav kan ställas vilket är mycket positivt. LRF har även låtit Europarättsjurist Christina Möll, specialist inom EG-rätt och offentlig upphandling, utreda om det är möjligt att ställa djurskyddskrav vid livsmedelsupphandlingar.

Utredningen visar att detta är möjligt utan att det strider mot de EU-rättsliga principerna. Utredningen kommer också fram till att djurskyddskrav är att betrakta som ett legitimt krav vid urvalet av vilka produkter den upphandlande kommunen önskar att köpa in.

Måste vara enkelt
Allt fler kräver att våra barn och äldre inom den kommunala omsorgen ska serveras mat av hög kvalitet, producerade enligt svensk djurskyddsnivå och med miljöhänsyn. Därför är Rättviksdomen ett steg i rätt riktning. Nu är det viktigt att fler kommunpolitiker också svarar upp till den konsumentopinion som finns och ger tydliga ramar till upphandlarna så vi får bra kvalitet på maten till våra barn och äldre.

Men branschen, inklusive grossisterna, måste tillsammans med Miljöstyrningsrådet också utarbeta tydliga regler för hur kommunerna ska följa upp de krav som ställs. Det är viktigt att kraven på verifikation innebär att det är enkelt för den upphandlande myndigheten att ställa krav, samtidigt som det ger en likabehandling för leverantörer och möjliggör för både stora och små företag att lämna anbud.

Upphandlingsreglerna måste också förenklas så att det blir lättare att ställa krav på miljö- och djurskydd. Vi hoppas att EU- kommissionens nya förslag på upphandlingsregler ska ge tydligare riktlinjer för kravställande i livsmedelsupphandlingar. Dessutom säger generaladvokaten i EU att upphandlande myndighet har stor frihet att välja vad de vill köpa.

Det är en seger
Vår utredning och Kammarrättens dom landar i samma slutsatser, att det är möjligt att ställa djurskyddskrav. Det är en seger för kommuner som värnar om djuren och en hjälp för alla som vill ställa krav på till exempel att grisar inte ska behandlas med antibiotika i förebyggande syfte, att de ska ha tillgång till strö och att transporten till slakteriet inte ska överstiga åtta timmar och att mjölkande kor skall ha tillgång på bete under sommaren.

Rent konkret innebär detta att livsmedel från svenska gårdar kommer att kunna konkurrera på mer lika villkor i den offentliga upphandlingen och att den offentliga sektorn i sin konsumentroll kan leva upp till det regelverk man har varit med att lagstifta om.

Rättviks kommun har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm. Vi hoppas att fallet tas upp i högsta instans så att vi får en tydlig rättspraxis men för att snabbare lösa frågan kring hur kommunerna bör kontrollera kraven så tror vi på en dialog mellan alla aktörer i branschen inom Miljöstyrningsrådet redan påbörjade arbete, så att branschen kan möta efterfrågan från de kunder som vill ta ett ökat miljö- och socialt ansvar genom att ställa djurskyddskrav i sina upphandlingar.

Axel Hansson,
Marknadsutvecklare Lantbrukarnas Riksförbund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *