Stämmer att antalet anbudsgivare minskar

Antalet anbud per upphandling har sjunkit i flera år. I mer än hälften av alla upphandlingar läggs nu bara tre eller färre anbud. I var sjunde upphandling läggs bara ett enda bud.
Det rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER 2017-03-22. Med anledning av detta ställde vi några frågor till Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.
 Har ni diskuterat detta på stödmyndigheten? 
– Det stämmer att vår statistik visar att antalet anbudsgivare per upphandling har minskat något under senare år (4,8 2012 till 4,4 2015). Det stämmer också att i drygt hälften av alla upphandlingar 2015 inkom anbud från tre eller färre anbudsgivare. Även denna andel har ökat något under senare år (ca 51% 2012 till ca 55% 2015). Det stämmer också att i var sjunde upphandling 2015 inkom anbud från endast en anbudsgivare. Även denna andel har ökat något under senare år (ca 13% 2012 till ca 15% 2015).
– Huruvida detta är den ”sämsta” siffran i EU, vilket Svenskt Näringsliv hävdar, har vi inte tittat närmare på. Det är oklart var Svenskt Näringsliv har fått denna uppgift ifrån, det saknas källhänvisning och vi har därför inte kunnat bedöma riktigheten i den.
Stora skillnader
– Man kan konstatera att det vad gäller antal anbud finns stora skillnader mellan vad som upphandlas, branscher och segment och beroende på var i Sverige upphandlingen genomförs. Det finns givetvis även en tydlig skillnad mellan ramavtal och övriga avtal. Inom myndigheten följer vi utvecklingen i den årliga statistikrapporten, och det kan även i vissa fall finnas behov av kompletterande branschanalyser. I myndighetens rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet, Trendens, konstaterade vi att många upphandlingschefer anser att konkurrensen fungerar i upphandlingar, men att vi utifrån statistiken ser utrymme för förbättring. Det kan bli aktuellt att överväga någon form av fördjupad nulägesanalys.
– Den statistik myndigheten tar fram bygger på fakta från register (från Visma), som till del eliminerar behovet av enkätundersökningar som metod för att mäta just grad av deltagande i upphandling. Via enkätundersökningar kan man naturligtvis komplettera detta med undersökning av anbudsgivares och möjliga anbudsgivares attityder.
Har ni fått några signaler från departementet gällande detta, med eventuella idéer om åtgärder?
– De signaler som kommer från uppdragsgivaren är genom olika former av beslut om uppdrag till exempel myndighetsinstruktionen, regleringsbrev eller andra särskilda regeringsuppdrag. Lagstiftningen är också en det av styrningen och genom de nyligen införda reglerna finns flera åtgärder som är avsedda att förenkla deltagande i offentlig upphandling. En annan styrning av de offentliga inköpen är även den nationella upphandlingsstrategin där åtgärder för ökat deltagande i upphandling är ett inriktningsmål, bland annat för att få en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens. Upphandlingsmyndigheten fick i samband med det beslutet i uppdrag att bland annat informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter om hur strategin kan realiseras, och ska i slutet på september 2017 lämna en redogörelse till regeringen hur strategin påverkat de offentliga inköpen.
Bilden: Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *