Proffsigare kommunal service

Eftersom företag inte verkar efter kommungränser gör detta initiativ det möjligt för kommuner att kvalitetssäkra sitt näringslivsarbete oavsett liten eller stor kommun eller hur man valt att organisera arbetet, säger Malin Albertsson, näringslivsutvecklare, Hultsfreds kommun.

Kommunernas företagslots hjälper företag till rätta i byråkratin. I Kalmar län har man arbetat fram en kravspecifikation för att garantera att företagslotsarna ger bra vägledning och service.

Bemötande, kompetens och attityd är områden som företagen tycker att kommunerna behöver förbättra, visar Statistiska Centralbyråns nöjd-kund-index. Detta har Hultsfreds kommun tagit till sig och hittat en lösning på.

Företagslotsarna är de ordinarie handläggarna i kommunen men med bredare grundkunskaper i och med den nya kravspecifikationen som tagits fram av SIS, Swedish Standards Institute tillsammans med Hultsfreds kommun.

Tanken är att specifikationen ska hjälpa kommuner att ge företagen vägledning samt effektiv och enhetlig service där de lotsas genom de led av tillstånd, lagar eller andra frågor som kan kännas krångliga. Initiativet kommer från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner som nu fortsätter att utveckla kravspecifikationen till en svensk standard.

– Näringslivets behov har lagt grunden till den kommande standarden. Eftersom företag inte verkar efter kommungränser gör detta initiativ det möjligt för kommuner att kvalitetssäkra sitt näringslivsarbete oavsett liten eller stor kommun eller hur man valt att organisera arbetet, säger Malin Albertsson, näringslivsutvecklare, Hultsfreds kommun.

Ett nytänkande
– Det är viktigt att hänga med i utvecklingen och därför måste man ibland hitta nya vägar. Medarbetare som på olika förvaltningar arbetar med företagsärenden ska ha en bred grundkompetens och testcertifieras på personnivå under våren, fortsätter Malin Albertsson.

För att klara den årliga certifieringen och för att kunna lotsa företag genom alla led krävs bred kompetens för företagsärenden som de anställda kontinuerligt får genom kunskapstester, praktik, information och utbildning. Eftersom alla handläggare sitter på samma grundkompetens blir inte heller arbetet lika sårbart som om bara några få i personalen hade kunskaperna.

Utöver grundkompetensen har sedan företagslotsen sitt individuella kunskapsdjup inom det område där han/hon arbetar; exempelvis finansiering, bygglov eller serveringstillstånd.

Många dörrar in
– Vi vill att en företagare ska kunna ringa till vilken förvaltning som helst och få enhetlig och professionell hjälp eftersom dessa förvaltningar också ska ses som en del i kommunens företagslots, säger Malin Albertsson.

Kraven som gäller bland annat ledningsfrågor, processer och kompetenskrav går med systemet att anpassa till olika kommuner.

– En fungerade större helhet är avgörande för att uppnå hög kvalitet och inte vad vi kallas eller vilken avdelning vi tillhör. Detta gör att företagaren kan välja dörr in i kommunen för att få sitt ärende hanterat på ett smidigt, professionellt och serviceinriktat sätt med hög rättssäkerhet. Den kompetenscertifiering på personnivå som Hultsfred kommun själva utvecklar och genomför konkretiserar detta ytterligare.

– Detta är ett konkret sätt att kompetensutveckla tjänstemännen och stimulera interna processer för att ständigt förbättra servicen gentemot näringslivet.

Ingen högre kostnad
Tanken är att man inte ska behöva använda mer resurser än normalt.
– De personer som har ett specifikt kunskapsområde ska kompetensutvecklas för att kunna ge en bredare service och detta kommer på sikt snarare att spara pengar för kommunen, fortsätter Malin Albertsson.

Hultsfred kommun samverkar internt, processinriktat och förvaltningsöverskridande utifrån ett process- och LEAN-perspektiv.
– Företagen ska ses som kommunens kund. Om vi hanterar ärenden med hög servicenivå, gott bemötande och hög rättssäkerhet som en del av den goda servicen så underlättar det för både befintliga och nya företag i vår kommun, vårt län och på sikt i landet. Dessutom blir kommunerna attraktivare som arbetsgivare, förklarar Malin Albertsson.  

Positivt resultat
Resultatet förväntas bli gott långsiktigt men redan nu kan man se en intern förändring med god anda, organisatorisk kultur och mjuka värden. Utmaningen enligt Malin Albertsson ligger i att det inte finns något liknande arbetssätt sedan innan så det gäller att hitta rätt sätt att möta det stora behov och intresse som finns runt om.

– Vi är tacksamma för att organisationer som Företagarna, Tillväxtverket och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har  gett sina synpunkter på riktlinjerna, likaväl som Kalmar läns kommuner och ett antal stora och små kommuner över hela landet, avslutar Malin Albertsson.

Av Stina Rangmar

Företagslotsar i andra kommuner

I SKL:s rapport ”Företagsklimatet – kommunen gör skillnad” från hösten 2009 uppgav 118 av 178 kommuner som svarat på en enkät om företagsklimatsarbete att de har någon typ at lotsfunktion. Kommunerna har valt lite olika modeller för hur man organiserar lotsfunktioner. Av de kommuner som har en lotsfunktion är det absolut vanligast att näringslivschefen eller motsvarande är den som agerar lots. Den näst vanligaste organisationsformen är att anställa en särskild person till tjänsten som lots.

SKL skriver dock i sin rapport att det finns en risk med att överlåta hela ansvaret på en person. ”Risken är att man förbiser eller åsidosätter det faktum att hela den kommunala förvaltningen behöver ha en positiv attityd och vara serviceinriktade mot både medborgare och företagare. Det synsättet är nog den allra viktigaste framgångsfaktorn för ett bra företagsklimat. Ett begrepp som förekommer allt oftare i sammanhanget och som ibland förespråkas är ”no wrong door”, det vill säga att alla ska kunna lotsa en företagare rätt i systemet.”

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *