Staten bör inte konkurrera med privata upphandlings­konsulter

Konkurrensverket stöder Statskontorets förslag om samordning av upphandlingsstöd i en ny myndighet men påtalar att verksamheten inte får konkurrera med den befintliga konsultmarknaden. 

Konkurrensverket anser också att myndigheten inte bör finansieras genom avgifter som grundas på utnyttjandet av ramavtal, utan helt och hållet med statliga anslag.

Risken är annars att det skapas incitament för den nya myndigheten att förorda lösningar som innebär ramavtal, istället för att se till den lösning som är bäst för marknadens funktionssätt och för den samlade statsförvaltningen.

Konkurrensverket anser vidare att upphandlingsmyndigheten inte bör bedriva konsultverksamhet riktat mot upphandlande myndigheter. Det finns idag en utvecklad konsultmarknad inom offentlig upphandling, och offentliga säljverksamheter på detta område kan därför innebära konkurrenssnedvridningar.

Det gäller inte minst om ramavtalsverksamheten finansieras på föreslaget sätt där ekonomiska överskott från ramavtalsverksamheten kan användas för att subventionera den konkurrensutsatta konsultverksamheten, så kallad korssubventionering. Även detta talar för att den nya myndigheten bör finansieras genom anslag och inte genom avgifter.

Detta är några av punkterna i Konkurrensverkets yttrandet till regeringen i frågan. En annan fråga gäller tillsynen av den föreslagna myndigheten.

”Det vore olyckligt om den nya upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att följa upp och utvärdera sin egen roll och verksamhet. Det finns därför klara fördelar med att Konkurrensverket även i fortsättningen ges möjlighet att följa och utvärdera den offentliga upphandlingen”, skriver Konkurrensverket i sitt yttrande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *