Staten borde ha agerat inför finanskrisen

Riksbanken och Finansinspektionen borde ha sett varningssignalerna inför finanskrisen. Det menar Riksrevisionen som har granskat statens insatser för att värna stabiliteten i det finansiella systemet.

Sammanfattningsvis menar Riksrevisionen att ansvaret och verktygen för finansiell stabilitet behöver ses över.

Det finansiella systemet är av stor betydelse för hur ekonomin fungerar och en finansiell kris kan leda till höga kostnader för staten och ekonomin som helhet. Staten har därför tagit på sig ansvaret för att upprätthålla stabiliteten i finansiella systemet. Flera olika verktyg står till statens förfogande för att uppnå detta mål och riksdagen har stiftat ett stort antal lagar som reglerar finansmarknaden och dess aktörer.

Riksrevisionens granskning visar att Riksbanken och Finansinspektionen underskattade de risker som bankernas expansion i Baltikum innebar. I synnerhet missade de, i likhet med i princip hela omvärlden, likviditetsriskerna och risken för en djup ekonomisk nedgång. Enligt Riksbanken ska stresstesterna svara på vilken motståndskraft bankerna har för att möta oväntade chocker. Men stresstesterna har byggt på väl försiktiga antaganden.

– Det är under goda år som man ska förebygga kriser. För detta krävs myndigheter som har kapacitet att identifiera problem i tid samt mandat och självförtroende att genomföra impopulära beslut. Det är nu viktigt att dra lärdomar från de senaste årens erfarenheter, säger ansvarig riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen och riksdagen att se över och förtydliga Riksbankens och Finansinspektionens mandat och verktyg för att säkerställa finansiell stabilitet. Vidare bör arbetet med finansiell stabilitet utvärderas kontinuerligt.

Kommunikationen om stabilitetsrisker bör förbättras. Riksbanken och Finansinspektionen bör överväga andra kommunikationsformer med bankerna och allmänheten. Riksdagen skulle kunna pröva möjligheten att återkommande anordna offentliga utfrågningar angående finansiell stabilitet.

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *