Statens bolag visar ökad vinst

Finansdepartementet redovisar en stark ökning av de statliga bolagens resultat för 2012. Förändringen beror främst på att Vattenfall under 2011 belastades av engångsnedskrivningar.

Omsättningen för bolag med statligt ägande minskade med 4 procent från 168,1 till 161,8 miljarder kronor under januari-juni 2012 jämfört med samma period föregående år.

Nedgången förklaras i huvudsak av minskad omsättning i Vattenfall till följd av avyttrade verksamheter. Vattenfall svarar för 53 procent av sammanlagd omsättning. Total omsättning inklusive statens ägarande i intressebolagen minskade med 3 procent.

Under första halvåret 2012 stärktes det totala resultatet för statens bolag med 58 procent, jämfört med samma period föregående år.Resultatet efter skatt ökade från 18,7 till 29,4 miljarder kronor.

Resultatuppgången beror främst på Vattenfall vars resultat under 2011 belastades av engångsnedskrivningar.

Resultaten i LKAB, 4,9 miljarder kronor, och Svenska Spel, 2,4 miljarder kronor, var relativt stabila.

Statens andel av TeliaSoneras resultat minskade med en miljard kronor till följd av lägre bruttomarginaler och lägre resultat från intressebolag.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav (TeliaSonera, Nordea och SAS) utgör knappt 18 procent av det totala värdet på den statliga bolagsportföljen. Sedan årsskiftet har värdet på de börsnoterade innehaven minskat med 1 procent, jämfört med en börsuppgång på 3 procent (OMX Stockholm Index).

Värdet på den statliga bolagsportföljen är cirka 580 miljarder kronor. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 bolag, varav tre är börsnoterade.

Källa: Finansdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *