Statens roll inom läkemedelsområdet

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser för att främja en tillförlitlig och tillgänglig information om läkemedel, med utgångspunkt i en genomförd förstudie. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i december 2014.

Bakgrund
Läkemedel innebär möjligheter att bota och lindra sjukdomar, men kan också leda till patientskador. Antalet läkemedel på den svenska marknaden har fördubblats på tio år och dessutom har andelen läkemedel med likartade effekter ökat. Detta ställer stora krav på att läkare har tillgång till relevant information om läkemedlen, så att rätt läkemedel förskrivs till rätt patient.

Det är viktigt att säkra och effektiva läkemedel utvecklas och tidigt kan komma patienten till del. Men när ett läkemedel godkänns för marknadsintroduktion är kunskapen om dess egenskaper ofta begränsad. Ett alltför hårt fokus på tidig introduktion riskerar därför att leda till oförutsedda skadeverkningar. En utgångspunkt för granskningen är därför att statens insatser bör vägledas av en försiktighetsprincip och att hanteringen av information om läkemedel är transparent.

Regeringen, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har en viktig roll att främja en god tillgång till säkra och effektiva läkemedel. I statens roll ligger också att verka för att förskrivning av läkemedel bygger på bästa tillgängliga kunskap om läkemedels positiva och negativa effekter.Den problembild som ligger till grund för granskningen är att statliga myndigheter inte utbyter producentoberoende information tillräckligt effektivt. Det försämrar tillgången till relevant kunskap och gör det svårare för läkare att bedöma vilket läkemedel som är mest lämpat för en specifik patient. I förlängningen riskerar detta att leda till läkemedelsrelaterade vårdskador.

Syfte
Syftet med granskningen är att undersöka om regeringen och myndigheterna på läkemedelsområdet effektivt bidrar till att det finns säkra läkemedel på marknaden, och att informationen om läkemedlen är tillförlitlig och tillgänglig.

Prissättning av läkemedel berörs inte av granskningen, inte heller apotekens roll i distributionen av läkemedel.

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *