Statliga servicekontor möjliga utan upphandling

En statlig utredning föreslår att Statens servicecenter ska få ett fortsatt och utökat ansvar för statlig lokal service. I slutbetänkandet föreslås även att Försäkringskassan ska tillhandahålla den tekniska plattformen. Upphandlingsmyndigheten tillstyrker i sitt remissvar förslaget. Även om rättsläget är osäkert bedömer myndigheten att ett sådant samarbete inte strider mot LOU eftersom det inte uppstår någon upphandlingsplikt. 
I slutbetänkandet Statlig service – mer servicekontor SOU 2018:43 som presenterades den 29 maj föreslås att Statens servicecenter från den 1 januari 2019 ska få ett fortsatt och utökat ansvar för statlig lokal service. Försäkringskassan ska, enligt betänkandet, tillhandahålla den tekniska plattformen, inklusive drift och tillhörande användarstöd, som Statens servicecenter ska använda. Samarbetet mellan myndigheterna ska ske genom ändring i förordningar. I sitt remissvar utreder Upphandlingsmyndigheten om förslaget strider mot Lagen om offentlig upphandling och om Statens servicecenter istället ska upphandla plattformen.
”Rättsläget är osäkert men vi anser att det inte finns någon upphandlingsplikt mellan Statens servicecenter och Försäkringskassan. För att upphandlingsplikt ska uppstå krävs att det finns ett kontrakt mellan två fristående parter”, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.
Upphandlingsmyndigheten anser inte att de två myndigheterna är fristående i LOU:s mening som gör att upphandlingsplikt uppstår. Statens servicecenter framstår istället som en integrerad del av Försäkringskassans och andra berörda myndigheters verksamhet. Det kan därför inte uppstå några avtal med civilrättslig betydelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.