Värna virtuella vården

Stoppa inte de virtuella vårdtjänsterna! ”De nya virtuella vårdtjänster som vuxit fram i Sverige kan utgöra ett viktigt komplement till den övriga vården men också råda bot på den bristande tillgängligheten.” 
Det är budskapet som Nina Lagh (M), ledamot i SKL:s digitaliseringsberedning, framför på debattplats i Dagens Samhälle (2018-10-12).
Hon konstaterar att primärvården länge har dragits med systematiska tillgänglighetsproblem.
– Trots att de medicinska resultaten håller internationell toppklass är många ändå inte nöjda. Förklaringen går i mångt och mycket att hitta i tillgänglighetsproblemen, vilket i sin tur inte sällan leder till att man söker sig uppåt i vårdkedjan menar debattören. Hon fortsätter:
 
Akuten får ta enkla besvär
– Många är de sjukvårdspolitiker som ondgjort sig över när medborgarna sökt sig till akutmottagningar för till synes enkla besvär – med en ökad kostnad som följd.
Nina Lagh ser nu indikationer på att ändringar kan komma att genomföras som skulle göra det praktiskt omöjligt att bedriva verksamhet på de nationellt fastställda så kallade utomlänspriserna. Detta med anledning av den revidering som nu sker av avtalen.
Politikern varnar:
– Konsekvensen skulle bli att de aktörer som levererar tjänster tvingas in i olika landstings egna system. Det kan ur flera perspektiv finnas argument för detta, framför allt kortsiktiga sådana, men priset kan i slutändan bli högt.
E-doktor bara i storstan?
Hon menar att i värsta fall kan beslut i den riktningen leda till att denna typ av virtuella vårdtjänster bara kommer att finnas tillgängliga i tätt befolkade storstadsregioner. I andra delar av landet, där behovet av olika skäl ofta kan anses vara allra störst av smarta tekniska lösningar för att lösa utmaningar med tillgänglighet, är risken överhängande att samma tjänster stängs ned.
– Skulle detta bli slutsumman av den nu pågående översynen skulle det vara oerhört olyckligt, avslutar Nina Lagh.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/patienterna-forlorar-om-e-halsans-framfart-stoppas-24298
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *