Stora vinster med samordnat statligt fibernät

Vinsterna skulle bli stora för det svenska samhället om staten samordnade sitt ägande av bredbandsnät, så kallade fibernät. Det framgår i en rapport som Deloitte har gjort.

– Vi vill att det skapas ett nationellt statligt ägt bredbandsnät som förvaltas av en enda statlig organisation. Alla operatörer ska kunna använda nätet på lika villkor. Rapporten som Deloitte har tagit fram visar att ett sådant upplägg skulle innebära stora vinster för näringsliv, offentlig sektor och samhället i stort, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Regeringen har meddelat att det ska tillsättas en utredning med uppgift att se över statens ägande av fibernät. Utredningen bör beakta resultaten som Deloitte presenterar.

Staten äger i dag omfattande fibernät, men ägandet är fördelat på flera statliga myndigheter och dåligt samordnat, visar Deloittes rapport. Andra delar av det nationella fibernätet ägs av Telia Sonera som dessutom erbjuder egna IT-tjänster. Det skapar en bristande konkurrenssituation. Bolaget har incitament att hålla borta konkurrenter som erbjuder liknande tjänster.

Deloitte lyfter i sin rapport fram flera fördelar med ett nationellt statligt ägt fibernät:

– Fler invånare skulle få tillgång till bredband. I dag förlitas utbyggnaden av fibernät till stor del på marknaden. Utbyggnaden till landsbygden går trögt på grund av dålig företagsekonomisk lönsamhet.
– Staten skulle, som oberoende aktör, kunna säkra att alla operatörer får tillgång till nationell fiber på lika villkor. Konkurrensen bland operatörerna skulle öka.
– Det splittrade ägandet gör det svårt för staten att garantera säkerhet i kommunikationerna. Om ägandet av fiber samlades på en aktör skulle säkerheten öka, bland annat för samhällsviktiga verksamheter, som till exempel Försvarsmakten ansvarar för.
– Om en enda statlig organisation fick ansvaret för nationell fiber skulle näten användas mer effektivt, bland annat genom förbättrad administration.

Fakta om fibernät
På samma sätt som det finns nationella och kommunala vägar, finns det också nationella och kommunala fibernät. Fibernäten består av kablar som grävts ner i marken och möjliggör supersnabba internet-, telefoni- och tv-tjänster. Näten används också av samhällsviktiga verksamheter. De nationella näten binder samman de kommunala.

KÄLLA: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *