Stort intresse för svenska statspapper

Utländska investerare nettoköpte under fjärde kvartalet i fjol svenska räntebärande värdepapper för 78,3 miljarder kronor. Framförallt var det svenska statspapper som rönte intresse.

Pressmeddelande

Under förra årets sista kvartal genererade gränsöverskridande portföljinvesteringar kapitalinflöden på 98,0 miljarder netto. Helåret 2010 resulterade i nettoinflöden på 142,4 miljarder kronor.

Utländska placeringar i svenska statspapper gav upphov till stora inflöden under kvartalet. Utlandet nettoköpte statsobligationer denominerade i SEK för 42,2 miljarder kronor på sekundärmarknaden. Samtidigt emitterade Riksgälden valutadenominerade penningmarknadsinstrument i utlandet för motsvarande 39,4 miljarder kronor.

Handeln i utländska räntebärande värdepapper resulterade i ett nettoinflöde på 3,4 miljarder kronor. Under kvartalet köpte de svenska placerarna utländska krondenominerade obligationer för 12,7 miljarder samtidigt som de sålde utländska obligationer denominerade i utländsk valuta för 25,7 miljarder kronor. Utländska penningmarknadsinstrument nettoköptes för 9,6 miljarder. Köpintresset var starkast för danska obligationer medan de penningmarknadsinstrument som köptes i stor utsträckning var norska och finska.
Utlänningar nettoköpte svenska aktier och fonder

Handeln med aktier och fonder gav för första gången sedan fjärde kvartalet 2008 ett kapitalinflöde. Utländska investerare nettoköpte svenska aktier och fonder för 24,0 miljarder kronor. Till största del är det Renaults försäljning av B-aktier i Volvo under oktober månad som ligger bakom det stora inflödet.

Svenska placerare köpte utländska aktier och fonder för 7,7 miljarder kronor netto. Placeringar gjordes främst i fonder registrerade i Luxemburg och Irland samt i norska och tyska aktier.

Källa: Statistiska centralbyrån

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *