Svar på EUs grönbok om offentlig upphandling

Advokatfirman Lindahl har svarat på EU-kommissionens grönbok om en moderniserad och effektivare upphandlingsmarknad. De anser bland annat att syftet med den offentliga upphandlingen måste begränsas och bestämmas – en synpunkt de delar med andra.

Både Konkurrensverket och Upphandlingsutredningen skriver i sina yttranden att komissionens grönbok missar att diskutera och precisera ett huvudsakligt mål för den offentliga upphandlingen.

Advokatfirman Lindahl lämnar sammanfattningsvis följande tre principiellt viktiga förslag till en effektivisering av upphandlingsreglerna:

Syftet bör begränsas och bestämmas
Det är en grundläggande förutsättning för en effektiv offentlig upphandling att syftet med upphandlingsreglerna är begränsat och bestämt.
Med tydliga syften är det möjligt att genom lagregler och utfyllande rättspraxis utmejsla ett regelverk för den offentliga inköpsprocessen som är förutsebart för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer.

Enligt Advokatfirman Lindahl uppstår det emellertid problem om nämnda syften med den offentliga inköpsprocessen kompletteras med andra för inköpsprocessen mer otydliga samhälleliga mål eller syften.

Det är enligt advokatfirmans uppfattning inte möjligt att tillgodose en mängd olika samhälleliga hänsyn inom ramen för en offentlig inköpsprocess utan att inköpsreglerna riskerar att bli svåröverskådliga, svårtillämpbara och att tappa i legitimitet.  

Genom att i grönboken öppna för möjligheten att ta en mängd olika hänsynstaganden vid offentlig upphandling öppnar kommissionen för ett fortsatt och mer komplext och svåröverskådligt regelverk än det nuvarande.  

Advokatfirman Lindahl föreslår därför att syftet med upphandlingsreglerna begränsas till det som är relevant för inköpsprocessen och dessutom tydligt bestäms i regelverket.

Förutsebart regelverk
En effektiv offentlig upphandling förutsätter enligt Advokatfirman Lindahl att regelverken för offentlig upphandling förenklas så att behovet av specialreglering minskar. Därigenom kan regelverket bli mer förutsebart för tillämparna.

Effektivt och affärsmässigt
En ändamålsenlig inköpsprocess förutsätter enligt Advokatfirman Lindahls uppfattning att upphandlande myndigheter får förhandla med anbudsgivarna och föreslår därför att förhandlat förfarande bör vara huvudregel vid offentlig upphandling oavsett för vilken sektor inköpet sker.

Advokatfirman betonar att genomförandet av ett förhandlat förfarande självfallet ska ske med tillämpning av de fem grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling av leverantörer, förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, om proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande.

Om upphandlingsreglerna kan effektiviseras i dessa tre principiellt viktiga avseenden är det Advokatfirman Lindahls uppfattning att det finns förutsättningar för en effektivare europeisk upphandlingsmarknad.

Advokatfirman Lindahls förslag
• Upphandlingsreglernas syfte ska vara begränsat och bestämt
• Upphandlingsreglerna ska vara enkla och enhetliga
• Upphandlingsreglerna ska underlätta möjligheten att ingå affärsmässigt väl avvägda avtal och innefatta förhandlingsrätt

Det finns dessutom behov av att EU-lagstiftaren klargör:
– vad som utgör ett offentligt styrt organ (offentligrättsligt organ)
– skillnaden mellan kvalificeringsfas och utvärderingsfas
– tillämpningsområdet för in house-anskaffningar
– vad som utgör en väsentlig ändring av ett kontrakt

LÄNKAR:
Läs Advokatfirman Lindahls yttrande i sin helhet.

Upphandlingsutredningens yttrande

Konkurrensverkets yttrande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *