Svenskt Kvalitetsindex om Samhällsservice 2013

Positiv utveckling – Myndigheterna uppvisar en positiv trend i sin nöjdhetsutveckling och medborgarna blir långsamt nöjdare med många av myndigheterna. Nycklarna till ökad nöjdhet är förbättrad tillgänglighet och effektiv handläggning. En myndighet som lyckats bra med detta är CSN, vilket reflekteras i kraftigt ökade nöjdhetsbetyg de senaste två åren.

Utmaningar kvarstår
Integration, socialtjänst1, äldreboende, företagsklimat och väghållning är verksamhetsområden som befinner sig på fortsatt låga nivåer. De myndigheter som har störst utmaningar med kundupplevelsen är Arbetsförmedlingen, Polisens ärendehantering och Försäkringskassan, hos Försäkringskassan ser vi dock en uppåtgående trend.

Myndigheterna lever inte upp till förväntningarna
Myndigheterna misslyckas med att leva upp till medborgarnas förväntningar, detta trots att förväntningarna ofta befinner sig på låga nivåer. I jämförelse med andra branscher tenderar gapet mellan förväntan och upplevelse vara betydligt större för myndigheter, vilket påverkar nöjdheten negativt.

Stor variation i upplevelsen
Såväl mellan myndigheter som mellan kommunala verksamheter finns stora skillnader i nöjdhet. Betygen varierar från mycket dåliga till mycket bra. Det finns även stora skillnader i hur medborgarna upplever personalens bemötande och engagemang beroende på vilken myndighet man är i kontakt med eller vilken kommunal verksamhet som nyttjas.

Förskolan i topp
Förskolan är en av de kommunala verksamheter som får mycket höga nöjdhetsbetyg och man har dessutom ökat jämfört med fjolåret. Även grundskolan uppvisar en ökning i nöjdhet, dock är den mindre än förskolans och man har fortfarande en bit kvar till den sistnämndas nivå.  Gymnasieskolans nöjdhetsbetyg är oförändrat och något sämre än grundskolans. I år upplevs kvaliteten i kommunala gymnasieskolor som något bättre än vad den gör i de privata, till skillnad från de senaste åren då driftsformerna har upplevts som likvärdiga. Såväl förskola som grundskola i privat regi får högre betyg än deras kommunala motsvarighet.

En av tre känner stort förtroende
Förtroendet för statliga myndigheter är något högre än det är i andra branscher. Drygt en av tre personer känner ett stort förtroende för statliga myndigheter.

Privattandläkarna behåller försprånget
Tandvårdspatienter är som tidigare år nöjdast inom samhällsservice, även i jämförelse med andra branscher placerar sig tandvården bland de bästa. Privattandläkarnas stora övertag består men även Folktandvården har mycket nöjda patienter.

KÄLLA: Kvalitetsindex

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *