Sverige blir EU:s nya vindkraftspark?

EU tänjer på unionens befogenheter i fördragen och ger sig in på områden som borde vara nationella angelägenheter. Följden kan bli tusentals vindsnurror utmed de svenska kusterna.

Det menar Jessica Stegrud, Europaparlamentariker och ledamot i EU:s industri- och energiutskott (SD), samt Mattias Bäckström Johansson, vice gruppledare (SD). De tar i en debattartikel upp ett EU-förslag som innebär att ”tiotusentals vindkraftverk ska byggas utmed Europas kuster.”

Mattias Bäckström Johansson, vice gruppledare (SD).

Jessica Stegrud i EU-parlamentet. 

Enligt SD-politikerna ska dessa inte fördelas jämnt, utan koncentreras till Nordsjön och Östersjön, där förhållandena anses gynnsamma.

Från Strömstad till Haparanda
– Vi kan alltså försiktigt anta att många tusen vindkraftverk i så fall skulle placeras utmed Sveriges kuster, från Strömstad till Haparanda, befarar Stegrud och Bäckström Johansson.

De kritiserar även den så kallade taxonomin som i korthet innebär att verksamheter ska definieras som hållbara eller icke hållbara, där den senare kategorin kan räkna med sämre villkor för att kunna finansiera investeringar och bedriva sin verksamhet.

– Absurt nog ligger både den svenska skogsindustrin och vattenkraften dåligt till, konstaterar EU-parlamentarikerna. EU flaggar dock för att ”energiinstallationer”, underförstått vindkraftverk, ska tillåtas. För Sverige skulle det innebära att vi förbjuds använda vår egen mark för traditionellt naturbruk, medan vindkraft ska byggas både på land och till havs.

Sverige fråntas makt
– Detta säger något om hur man ser på Sverige i Bryssels korridorer, tycker de bägge Sverigedemokraterna, och tillägger: – Ett glesbefolkat land i norr som man kan hantera lite hur som helst. Samtidigt flyttas successivt ännu mer makt till dessa korridorer, vilket i längden innebär att man inte behöver ta hänsyn till opinionen i mindre medlemsstater.

OFFENTLIGA AFFÄRER har via Jessica Stegruds ackrediterade assistenter fått mejlsvar på följande frågor.

Ni verkar inte så positiva till vindkraft. Är det SD:s politik när det gäller vindkraften som ni ger uttryck för?

– Det viktigaste för oss är att Sverige har en planerbar, miljövänlig, leveranssäker och för industri och privatpersoner prisvärd energiproduktion. Det utgör enligt oss en grundförutsättning för ekonomisk tillväxt och välfärd. Vindkraften har redan nu en bra och kompletterande roll i den svenska energimixen och vi följer utvecklingen på området. Däremot ser vi inte att vindkraften fullt ut kan ersätta varken vatten- eller kärnkraft som reglerbar baskraft.  

Om förhållandena är gynnsamma här norröver är det då inte bra om Sverige kan bidra till hela Europas energiförsörjning med hjälp av vindkraft?

– Det ligger inte i Sveriges primära intresse att ”bidra till hela Europas energiförsörjning”. Det viktigaste är det jag nämnde ovan – samt att även ta hänsyn till lokala intressen, inte minst de som bor i berörda kommuner. Sverige kan dock i ett vidare perspektiv bidra med utveckling och export av miljövänlig teknik. Liksom att satsa resurser där de gör mest nytta. Vidare, med vindkraft får vi dels perioder med överskott, då exporterar vi till relativt lågt pris. Sedan kommer (som nu) perioder med underskott, då importerar vi till relativt högt pris. Redan  nu finns dessutom problem med överföringskapaciteten. 

Ni tar också upp taxonomin i artikeln. Drar ni inte litet väl långtgående slutsatser när ni skriver att ”vi förbjuds använda vår egen mark för traditionellt naturbruk”?

– Inte enligt de ambitioner som kommissionen uttrycker. Se dokumentation här . Vi är dessbättre inte där ännu och det är därför vi vill väcka opinion kring frågan. Notera också formuleringen ”skulle innebära”. Vi vet också av erfarenhet att svepande ambitioner ofta slutar med skarp lagstiftning. 

Vill du lägga till ytterligare något?
– Tack för frågorna! ?

Ursprungligt debattinlägg publicerades på Aftonbladet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *