Sverige reformerar europeiskt upphandlings­nätverk

När Sverige tog över ordförandeklubban i Public Procurement Network, ett europeiskt nätverk för offentlig upphandling, initierade man stora förändringar genom att erbjuda fler medlemmar att bli aktiva och upprätta en ny arbetsstruktur.

Den offentliga upphandlingen i EU är under stor förändring. Därför är det europeiska nätverket extra värdefullt, där gemensamma frågeställningar och utmaningar kan diskuteras.

När Sverige tog över ordförandeklubban i Public Procurement Network, PPN, i somras inledde man med att öppna upp för fler aktiva medlemmar. Tidigare bestod nätverket i princip av tolv medlemsländer som träffades regelbundet och fungerande som en rådgivande arbetsgrupp för övriga medlemmar, som träffades endast en gång per år.

– Vi tycker att det är viktigt att alla är med, framförallt nu när det händer mycket inom den offentliga upphandlingen med flera initiativ från EU och nya reformer, säger Charlotta Frenander på Konkurrensverket, och kontaktperson i PPN.

– Vissa medlemsländer har varit drivande och kanske kommit längre i sin implementering av direktiven. Andra länder har större svårigheter och därför tycker vi att det är extra viktigt att alla är med i nätverket, tillägger hon.

Hjälps åt att gå vidare
Syftet med PPN är att medlemmarna kan utbyta erfarenheter, goda exempel och diskutera eventuella oklarheter med koppling till EU-direktiven kring offentlig upphandling. Nätverket träffas fyra till fem gånger per år och består av samtliga EU:s medlemsländer plus EES/EFTA-länder, såsom Norge och Schweiz, men även EU:s kandidatländer är välkomna såsom Turkiet och Kroatien.

– Vi har också föreslagit en ny struktur för att lyfta angelägna frågor och föra diskussioner. Inför varje möte kommer vi att utse en eller flera arbetsgrupper som bereder frågorna inför respektive träff, säger Charlotta Frenander.

Nästa möte kommer att ta upp frågan om villkoren för offentlig – offentlig samverkan, till exempel samverkan mellan myndigheter. Nyligen publicerade EU-kommissionen ett meddelande med dess ståndpunkter hur reglerna ska tolkas.

– Jag tycker att EU-kommissionens meddelande är bra eftersom det visar att man är relativt öppen för olika typer av lösningar, säger Charlotta Frenander.

Men trots försöket till förtydligande från EU-kommissionen finns det fortfarande vissa oklarheter och problem, och PPN planerar att ta upp ämnet till diskussion och se om man kan peka ut en möjlig väg att gå vidare.

Norge, Nederländerna och Sverige har utsetts till arbetsgrupp som ska bereda frågan inför nästa möte i december. Uppdraget är att definiera problemet och formulera vilka frågeställningar som är av intresse.

– Ambitionen är att få mötena konstruktiva så att vi kan gå vidare i frågeställningar som medlemmarna vill försöka få klarhet i.

Angelägna frågor
Ordförandeuppdraget är att organisera nätverket åt medlemmarna men det finns förstås även möjlighet att lyfta frågor som Sverige tycker är särskilt angelägna.

– Vi kommer att föra fram frågan om sanktioner och tillsyn och visa upp våra erfarenheter. I medlemsländerna varierar det stort i vilken omfattning man tillämpar sanktioner och hur överprövningar och rättsprocesser förs. Det tycker vi är väldigt intressant, säger Charlotta Frenander.

Våra nya sanktionsmöjligheter har fått en betydelsefull effekt i Sverige och Charlotta Frenander menar att möjligheten till sanktioner är nödvändig för att den offentliga upphandlingen ska fungera på ett bra sätt.

– Vi har sett att flera medlemsländer är intresserade av frågan, säger hon.

En annan fråga som kan bli aktuell under Sveriges ordförandeskap är hur man ska upphandla sociala tjänster, till exempel omsorg och vård.

– Det blir intressant att se hur olika man upphandlar dessa tjänster i de olika medlemsländerna. Då blir det också tillfälle att diskutera Lagen om valfrihetssystem, LOV, som vi lyfter fram som ett viktigt exempel här i Sverige.

Naturligtvis kommer man även att diskutera den pågående reformen av EU-direktiven för offentlig upphandling.

– Vi vill förstås vara med och påverka så mycket som möjligt. Ett förslag väntas före årsskiftet som vi kommer att diskutera i nätverket. Vi väntar oss stora förändringar, absolut väntas en större flexibilitet i upphandlingsreglerna och vilka olika hänsyn man tycker är viktiga som ska kunna vägas in på ett bättre sätt än idag.

Konkurrensverket leder arbetet med PPN i samråd med Socialdepartementet. Ordförandeskapet avslutas med en konferens under senare delen av 2012, innan man lämnar över ordförandeskapet till Irland och Litauen.

Vill du veta mer om arbetet i Public Procurement Network kan du lyssna på Mia Salborn Hodgeson under Upphandlingsdagarna i Stockholm, 1-2 februari 2012.

FAKTA
Uppdraget att samordna det europeiska nätverket ligger hos Konkurrensverket eftersom det ingår i myndighetens instruktion att ”…inom sitt verksamhetsområde bistå regeringskansliet inom ramen för det europeiska och nordiska samarbetet.” Utöver PPN bistår Konkurrensverket regeringskansliet bland annat genom deltagande i flera av EU-kommissionens expertgrupper och rådgivande kommitté samt deltar på nordiska möten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *