Sverige står sig starkt i Europa

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7 procent första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal 2012 vilket är betydligt över Europasnittet. Säsongrensad och jämfört med fjärde kvartalet 2012 ökade BNP med 0,6 procent.

Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. För användningssidan används faktiska värden. För BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Första kvartalet 2013 innehöll två arbetsdagar mindre än första kvartalet 2012. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,9 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal som var 0,8 procent.

Offentliga konsumtionstjänster
Offentliga konsumtionsutgifter minskade med 0,1 procent. Statens och landstingens konsumtion ökade med 0,3 respektive 0,1 procent, medan den primärkommunala konsumtionen minskade med 0,4 procent. Offentliga konsumtionsutgifter hade ett nollbidrag på BNP-utvecklingen. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 0,1 procent. Offentliga myndigheters produktion ökade med 0,5 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,8 procent och antalet arbetade timmar minskade med 0,9 procent vilket innebar en minskad medelarbetstid. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 1,9 procent och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 1,5 procent. Säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2012 minskade antalet arbetade timmar i ekonomin med 0,8 procent.

Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande visade ett underskott med 7,7 miljarder kronor det första kvartalet 2013. Det är en försämring med 6,1 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2012. Statens finansiella sparande uppgick till -7,4 miljarder kronor och Socialförsäkringssektorns finansiella sparande till -1,7 miljarder kronor. Kommunsektorns finansiella sparande blev 1,5 miljarder kronor varav primärkommunernas 1,9 och landstingens -0,4 miljarder kronor.
Källa: SCB

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *