Sverige toppar jämställdhetsligan

Svenska arbetsplatser ligger i topp när det gäller jämställdhet i Norden. Det visar en ny undersökning från Personio.

En jämställd och mångsidig arbetsplats sägs öka både produktiviteten, innovationen och lönsamheten hos ett företag. En ny studie visar nu att Sverige ligger i topp jämfört med sina nordiska grannar när det kommer till en jämställd arbetsplats. Skillnader syns bland annat inom attityd och hur företagen jobbar med rekrytering och utbildning.  

– Även om de nordiska länderna generellt ligger i topp vad gäller just jämställdhet så är det intressant att se hur det skiljer sig länderna emellan. Studien visar att Sverige ofta ligger i topp medan Danmark halkar efter. Ett mindre strikt regelverk för jämställdhet sägs vara anledningen till varför Danmark släpar efter sina nordiska grannar och kanske är det därför som även åsikterna och attityderna skiljer sig åt, säger Maria Duni, nordenchef på Personio. 

Maria Duni.

Chefer svarar olika

De nordiska länderna toppar ofta rankingen när det kommer till jämställdhet och regionen har ett rykte om att vara en av de mest jämställda delarna i världen. En ny undersökning från Personio visar att det finns stora skillnader mellan länderna när chefer i Sverige, Finland, Norge och Danmark ger sin syn på den jämställda arbetsplatsen. På frågan om jämställdhet är viktigt svarade 96 procent av cheferna i Finland ja, jämfört med 91 procent av cheferna i Sverige och 89 procent i Norge. I Danmark svarade 72 procent av cheferna ja på frågan. 

Undersökningen visar att Sverige är det land där flest chefer, 56 procent, anser jämställdhet vara en prioriterad fråga på företaget. Vilket kan jämföras med 50 procent av cheferna i Norge, 44 procent i Finland och 32 procent i Danmark. Detta avspeglas även i huruvida företagen för statistik över jämställdhet och om de sätter mål. Återigen ligger toppar Sverige då cirka tre fjärdedelar av respondenterna uppgav att deras arbetsplats för statistik.  Dessutom menar 31 procent att de utvärderar och har mål kopplat till detta. Även här ligger Danmark sämst till där mindre än hälften av respondenterna (47 procent) uppgav att deras arbetsplats för statistik och endast 12 procent säger att de har uppsatta mål. 

Personligt ansvar 

Trots att jämställdhet är en prioriterad fråga bland cheferna så visar studien att det är få som har erbjudits utbildning inom det på sin nuvarande arbetsplats. Vanligast är det i Sverige där 39 procent svarar att de tagit del av en utbildning följt av Finland på 23 procent. Många att de tar ett eget ansvar för att förbättra jämställdheten på företaget. Även här syns samma mönster som tidigare med Sverige i ledning där främst svenska kvinnliga chefer uppger att de tar stort personligt ansvar (88 procent). Danmark hamnar på sista plats. 

Även om de nordiska länderna kommit långt så visar undersökningen att det finns mer att göra när det kommer till en jämställd rekryteringsprocess. Enbart 33 procent av de nordiska cheferna säger att deras företag inte arbetar aktivt för att rekryteringen ska bli jämlik och svaren skiljer sig återigen mellan länderna. Bland respondenterna framkom det att åtgärder som man vidtar bland annat handlar om att utforma annonser för att tilltala olika kandidater genom tonalitet och bildval, eller att medarbetare av olika kön inkluderas i processen. Det mest vanliga svaret var, oavsett land, att rekryteringen baseras på kompetens. 

Rätt HR-resurs

– Här tror jag att HR skulle kunna vara ett stort stöd för ledningen för att skapa en större förståelse för hur och varför man rekryterar och behåller talanger. För att göra det krävs resurser, mandat och tid. Med hjälp av rätt HR-verktyg kan företag minska onödig administration och frigöra resurser för att utveckla arbetsmiljön och medarbetare, vilket leder till förbättrad prestation i hela organisationen, säger Maria Duni. 

Läs hela undersökningen på följande länk: https://www.personio.com/resources/talent-study-nordics-se/  

Om undersökningen

Företaget Personio lät Norstat undersöka hur HR-chefer i Sverige, Finland, Norge och Danmark ser på jämställdhet. Studien genomfördes i maj 2022 och nästan tusen (1 000) respondenter deltog, varav 63 procent män och 37 procent kvinnor. I Sverige deltog cirka 300 personer i studien. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *