Tempot i digitaliseringen är i fara – nära hälften av IT-beslutsfattarna i offentlig sektor saknar tillräcklig kompetens

Oberoende undersökningar visar tydligt att det finns mycket att göra för att öka takten, höja kvaliteten och säkerställa att offentliga sektorn ska få full utväxling av den digitala utvecklingen som sker på alla samhällsplan idag.
Under IT-chefens dag i våras presenterade TDC en stor undersökning om digitaliseringen inom offentliga sektorn i Sverige. Den visar bland annat att nästan hälften, 45 procent av alla IT-beslutsfattare i offentlig sektor saknar tillräcklig kompetens för att ta IT-strategiska beslut. Undersökningen, gjord av TNS Sifo, visar tre huvudsakliga trender. Och undersökningssvaren avslöjar utmaningar inom alla tre.
IT-beslut tas ofta av hela organisationen – inte enbart av IT-chefer
Undersökningen visar att det i dag är långtifrån enbart IT-chefen som tar IT-beslut i offentliga sektorn. Nästan hälften, 47 procent, av samtliga chefer har varit direkt delaktiga i beslut kring IT-strategiska frågor vilket innebär att kompetens hos samtliga chefer inom detta område kommer att vara en nyckelfråga framåt.
Tillräcklig kunskap saknas – inte minst hos de nya it-beslutsfattarna
Bland alla IT-beslutsfattare är det 45 procent som säger sig sakna tillräcklig kompetens för att ta strategiska IT-beslut. Bland de nya beslutsfattarna (chefer som tar IT-beslut, och inte är IT-chefer) säger sig hälften, 51 procent, att de saknar tillräcklig kompetens. Och Var fjärde IT-chef, 26 procent, upplever sig sakna tillräcklig kompetens att ta strategiska beslut inom området.
– Med den stora undersökningen bland företag som vi gjorde 2015 tillsammans med denna inom offentliga sektor har vi i dag en god överblick över utmaningarna med digitaliseringen vad gäller IT-kunskapen, säger Krister Dackland, CIO på TDC Nordic. – Undersökningen visar bland annat att IT-mandatet, antal chefer som tar IT-beslut har sprungit från kompetensen vilket riskerar att ge beslut utan tillräcklig kunskap som skapar ogenomtänkta tekniksatsningar. Resultatet kan bli både dyrt och tidsödande, alltså tvärtemot grundidén med IT-lösningarna, säger Krister Dackland.
Kunskapshöja organisationen
– Ett sätt att utnyttja digitaliseringen på bästa sätt är att kunskapshöja organisationen, och då främst ledande personer vilka vi kan anta i ökad omfattning i framtiden kommer att ta IT-beslut. Tillsammans med KTH Executive School har vi på TDC därför startat en digitaliseringsutbildning för just dessa chefer. Detta är en väg, men många fler måste tas. För om vi verkligen, på allvar, vill utnyttja digitaliseringens möjligheter har vi inget val – vi måste höja IT-kompetensen, betonar Krister Dackland.
Höga förväntningar på digitalisering i offentlig sektor
Invånarna har höga förväntningar på kommuner, landsting och regioner när det gäller digitala tjänster och kommunikation. Det visar även en undersökning som SKL låtit göra. Undersökningen visar att de flesta är positiva till en ökad digitalisering – men få anser att sektorn lever upp till förväntningarna. Frågorna i undersökningen handlade om den allmänna inställningen till digitaliseringen i samhället, om digitalisering inom specifika områden som skola, vård och omsorg och om förväntningarna på att kommuner, landsting och regioner ska erbjuda tjänster och kommunikation digitalt.
Majoriteten av de tillfrågade, 72 procent, är mycket eller ganska positiva till den ökade digitaliseringen i samhället. En majoritet, 71 procent, anser också att det är viktigt att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Men enbart 21 procent ansåg att den offentliga sektorn lever upp till deras förväntningar om digital service.
– Resultatet bekräftar det vi sett även i andra sammanhang, att kommunsektorn behöver bli bättre, för att förenkla för invånarna, öka tillgängligheten och effektivisera verksamheten, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL.
Mats Carlert. Källa: TDC, SKL

0 thoughts on “Tempot i digitaliseringen är i fara – nära hälften av IT-beslutsfattarna i offentlig sektor saknar tillräcklig kompetens

  1. Pingback: - Noden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *