Tillsyn stoppade snedvriden konkurrens

När offentliga aktörer agerar på en konkurrensutsatt marknad riskerar det att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.
Konkurrensverket (KKV) har därför gjort en uppföljning av 25 ärenden från åren 2010–2017 som rört offentlig säljverksamhet. Nu finns en rapport kring detta.
I samtliga av fallen hade en utredning inletts för att klarlägga om en offentlig aktör brutit mot regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Under det att utredningsarbetet pågick vidtog de offentliga aktörerna på eget initiativ åtgärder för att minska risken för konkurrensskada. Eller så meddelade de att de avsåg att genomföra sådana åtgärder.
Konkurrensverket tog hänsyn till de genomförda och aviserade åtgärderna när beslut fattades om att saken inte längre skulle utredas.
Upphörde med försäljning
Den vanligaste typen av åtgärd är, visar rapporten, ”Upphört med extern försäljning”. Den aviserades i tio av de 25 ärendena. I dessa fall rör det sig om kommuner och landsting som upphört eller kraftigt begränsat sin försäljning till andra kunder än den egna verksamheten.
I tre fall har åtgärden utgjorts av en kombination av ”Policyförändring” och ”Minskad omfattning”. Samtliga dessa fall rör restaurangverksamhet.
Konkurrensverket skriver: ”En avyttring eller avveckling av verksamhet har den fördelen att den varaktigt undanröjer de eventuella konkurrensproblem som kan uppstå i och med att en offentlig aktör bedriver säljverksamhet. Det kräver heller inte övervakning eller uppföljning av åtgärden när den väl är genomförd.”
Myndigheten pekar på ett exempel, nämligen Helsingborgs Hamn AB (helägt av Helsingborgs kommun), som under Konkurrensverkets utredning sålde det helägda bolaget In Port. Enligt KKV var detta en strukturell åtgärd där den offentliga aktören helt upphörde med den ifrågasatta verksamheten.
Ingen nationalarena för bowling
Ett annat exempel som nämns är Malmö kommun som ville uppföra och hyra ut en nationalarena för bowling. Frågan utreddes av Konkurrensverket och kommunens fritidsnämnd beslutade under utredningen att avveckla planerna på en nationalarena för bowling. Något konkurrensproblem behövde därmed aldrig uppstå.
Rapporten drar slutsatsen att de flesta åtgärderna som de offentliga aktörerna vidtagit har tillkommit på grund av Konkurrensverkets tillsyn, men tillägger: ”Det bör dock påpekas att det faktum att en offentlig aktör under en pågående utredning väljer att ändra sitt beteende inte nödvändigtvis innebär att den offentliga aktören tidigare agerade i strid med konkurrensreglerna.”
Läs hela rapporten via länken:
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2018-5.pdf
Fakta
Frivilliga åtgärder i offentlig säljverksamhet
Effektivare konkurrenstillsyn när offentliga aktörer ändrar sitt agerande
Konkurrensverkets rapportserie 2018:5
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *