Tjänstemannaansvar bör återinföras

Transportstyrelsens tidigare generaldirektörs beslut att göra ”avsteg från lagen” är symptom på en mycket allvarlig problematik, nämligen myndigheternas bristande respekt för lagarna.
Det menar Inger Ridderstrand Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, ordförande i den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen, och Pär Cronhult, chefjurist, Konkurrenskommissionen.

Tjänsteansvar utkrävs sällan
I en artikel i Dagens Samhälle (2017-08-09) skriver de att brottsbalkens tjänstefelstadgande numera begränsar sig till att avse endast beslut som innefattar ”myndighetsutövning”. Begreppet är inte definierat i lagstiftningen och därför kommer bestämmelsen nästan aldrig till användning. Endast undantagsvis, när poliser eller väktare har gått för långt och missbrukat sitt lagstadgade våldsmonopol, eller domare har varit försumliga i sin dömande verksamhet, utkrävs som regel tjänsteansvar.
Inställningen att lagar och bestämmelser kan ses som rekommendationer som myndigheter får bortse från när de finner det praktiskt lämpligt torde ha sitt huvudsakliga ursprung i de kommunala förvaltningarna, menar debattörerna. ”Där odlas på sina ställen en kultur där det anses oproblematiskt att sätta sig över gällande bestämmelser, om man anser sig ha tillräckligt goda skäl.”
”En cynisk inställning”
De bägge juristerna tycker att en sådan inställning inte enbart är cynisk, ”den utgör dessutom ett demokratiproblem och visar att den enskilda beslutsfattaren missuppfattat sitt formella mandat.”
Ridderstrand Linderoth och Cronhult hänvisar till Sveriges grundlag där det anges att den offentliga makten utövas under lagarna. Men vad händer egentligen när enskilda tjänstemän gör ”avsteg från lagen” och istället fattar beslut efter eget huvud, frågar de sig, och svarar: ”Normalt ingenting eftersom det konstitutionella skydd för allmänheten som tidigare fanns i form av straff för tjänstefel numera är kraftigt urholkat.”
”Respekten för de demokratiskt fattade regelverk som kommit till uttryck i lag eller annan författning måste återskapas ute i de offentliga förvaltningarna – både i statlig och kommunal sektor. Ett stort steg på vägen vore återinförandet av ett utökat tjänstemannaansvar”, avslutar juristerna.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/myndigheternas-respekt-lagarna-brister-18066
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.