Trycksaker hamnar i papperskorgen

Tio procent av alla publikationer som trycks upp kommer aldrig till användning – i stället makuleras de.
– En kombination av behovstryck (print on demand) och digitala format (e-böcker) leder snabbt till en radikalt mer hållbar utgivning, säger Per Helin, Publit Sweden, till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Se hela intervjun med honom nedan. Enligt en ny undersökning som Publit Sweden AB har gjort bland Sveriges största förlag sker en stor överproduktion av trycksaker. En trend som skapar ekonomiska och miljömässiga utmaningar i form av ökade koldioxidutsläpp, onödiga transportkostnader och stora mängder materialsvinn, menar företaget bakom undersökningen.

Trots klimatomställning, nollvision och uppsatta mål för utsläppsneutralitet är överproduktionen av tryckt material en stor utmaning i Sverige. Mer material trycks upp än vad som faktiskt används och en stor andel av det material som trycks upp går till spillo, visar kartläggningen.

Digitala publikationer
Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i branschen just nu och allt fler väljer att ge ut publikationer i digitalt format.

Per Helin, Publit Sweden.

– Vi ser en positiv förändring bland både förlag, företag och myndigheter och de senaste åren har digitala böcker gått om de tryckta böckerna sett till antalet sålda exemplar, säger Per Helin, VD på Publit Sweden AB.

Han pekar på att tryckt material fortfarande har en plats på marknaden, men inte i samma utsträckning som tidigare. Efterfrågan på kombinerade lösningar med både tryckt och digital utgivning är stor. Trots det finns fortfarande mycket av det analoga kvar.

”Vi behöver ställa om”
– Det bidrar till en överproduktion som är ohållbar. Vi behöver ställa om för att nå Sveriges klimatmål, säger Per Helin.

Några anledningar till att tryckt material inte kommer till användning är att informationen i publikationerna hinner bli inaktuell, att läromaterial har uppdaterats eller att publikationen har digitaliserats och inte längre efterfrågas i fysiskt format. On demand-tryck tillåter snabba justeringar av innehållet i till exempel utbildningsmaterial där information snabbt kan bli utdaterad.

Stora beställningar
Många ser en ekonomisk vinning i att lägga stora beställningar, även om det innebär att man får fler exemplar än man behöver. Det är vanligt att inköparen beställer efter en gammal uppskattning av mängden exemplar, utan att titta på det faktiska behovet i dagsläget. Print on Demand gör det möjligt att endast trycka det antal exemplar som efterfrågas och växla över till digitaltryck vid plötsligt ökad efterfrågan, så att man kan undvika överproduktion.
– En nödvändig omställning för en hållbar framtid, menar Per Helin.

Här följer hans råd om vad som är viktigt att tänka på för en mer hållbar tryckhantering.

1. Se över era rutiner
Skrota gamla rutiner! Det är väldigt vanligt att tryckt material beställs utifrån en tidigare uppskattning och inte på det faktiska behovet. Genom att se över det dagsaktuella behovet vid varje beställningstillfälle är det lättare att undvika överproduktion och att trycksaker går till spillo.

2. Välj digitalt format
Genom att byta från analogt till digitaltryck går det att snabbt tillgodose den målgrupp som man vill rikta sig till med uppdaterat material vid en plötsligt ökad efterfrågan. Därmed går det att undvika överproduktion. Materialet blir även mer lättillgängligt för fler mottagare. Med en Print on Demand-lösning behöver man inte binda sitt kapital i ett varulager.

3. Väg in alla nackdelar
Överproduktionen av tryckt material skapar både stora ekonomiska förluster och miljömässiga nackdelar. Det leder bland annat till ökade koldioxidutsläpp, onödiga transportkostnader och stora mängder materialsvinn, vilket varken är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart.

Här följer svaren på de frågor som OFFENTLIGA AFFÄRER ställde till Per Helin via e-post:

Publit Sweden AB har gjort en undersökning bland Sveriges största förlag om överproduktionen av trycksaker. Vill du kort berätta hur undersökningen gick till och hur många som deltog?
– Vi har tittat och jämfört siffrorna för inlevererade böcker med de som makuleras. Vi har alltså tittat på siffrorna aggregerat från distributören.

Även print-on-demand avger väl klimatavtryck – finns det någon kartläggning eller jämförelse på området?
– Självklart. Vi har tittat på det. Jag bifogar vår egen rapport (2020, håller på med 2021 nu). Som jämförelse till de 360 gram per bok vi släpper ut kan man ta Norstedts förlagsgrupps rapport. Den ger vid handen ett genomsnittligt avtryck om 420g/bok för själva trycket/pappret.

Offentlig sektor utgör en stor förbrukare av tryckt material. Vilket budskap vill du rikta specifikt till statliga aktörer, kommuner och regioner i frågan?
– Se vad som kan digitaliseras och, framför allt, se till att använda trycka efter behov (print on demand). En kombination av behovstryck (print on demand) och digitala format (e-böcker) leder snabbt till en radikalt mer hållbar utgivning.

Fakta om Publit Sweden AB
Företaget grundades i Stockholm 2008, med målet att tillgängliggöra litteratur. De senaste åren har Publit utvecklats med visionen att ”bygga ihop ekosystemet runt bokutgivning”. Genom automatisering vill företaget förenkla publicering och utgivning av böcker så att kunderna kan samla kataloger, distribuera fysiska och digitala böcker samt följa försäljningen i ett och samma gränssnitt. Företaget erbjuder sig att sköta produktion, distribution och fakturering. Enligt företaget använder mer än 6 000 utgivare tjänsterna, från traditionella förlag till myndigheter, byråer och själv-publicister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *